Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce si snad vzít život, že prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete'?“ A on jim řekl: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších.“ Zeptali se ho: „Kdo (tedy) jsi?“ Ježíš jim odpověděl: „Stále vám to říkám. Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho.“ Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.“ Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.

K rozjímání 

Farizeové mají pevné náboženské přesvědčení a věrně plní nařízení Zákona. Navenek se jeví jako slušní lidé. Ovšem ještě netuší koho mají před sebou a kdo je varuje: „Jestliže neuvěříte, zemřete ve svých hříších!“ Život s Ježíšem a z Ježíše je životem v plnosti. Život bez něj, nebo dokonce proti němu, je prázdnota a smrt, kterou nepřeklene žádná vnější dokonalost či formální bezúhonnost. Je třeba udělat správnou volbu a krok víry.