Synodalita

Synodalita

 
 
 
 •  
  Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

  Co je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

  Co je to synoda?
  „Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

  Co je tedy synodální proces?
  Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

  Týká se mě osobně?
  Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)

  Je synodální proces projevem nějaké módní vlny „demokratizace církve“?
  Nikoli! Tento proces chce být procesem naslouchání celému Božímu lidu, všem v církvi: od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají zejména biskupové, stojící v čele jednotlivých diecézí, naslouchat tomu, co říká Duch Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich diecézích.

  Jak bude synodální proces probíhat?
  9 - 10. října 2021 - Slavnostní zahájení papežem Františkem v Římě
  17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody v každé diecézi
  • Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude moderovat celý
  synodální proces na úrovni diecéze 
  • V každé farnosti bude ustanoven koordinátor synodálních skupinek, které zde vzniknou.
  • V průběhu měsíců říjen 2021 až leden 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat
  o nabídnutých tématech

  Jak bude synodální proces realizován?
  Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

  Co je vlastně cílem synody?
  Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném mottu:
  „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“

  „Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit
  snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní
  náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
  (Přípravný dokument, 32)

  Jaké konkrétní otázky budou například řešeny?
  • Jaký prostor k promlouvání v církvi máme (muži, ženy, děti, senioři...)?
  • Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl podílet na rozhodování a směřování života
  mého křesťanského společenství?
  • Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhým v našich společenstvích?
  • Jakým skupinám lidí se v církvi dosud nedostatečně naslouchá?
  • Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného Božího lidu?
  • Jak dochází v našem církevním společenství k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?

  A jaký bude praktický dopad celého procesu?
  Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslou- chání všem, k rozlišování, k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na úrovni celé církve.

  Modlitba za průběh synody
  Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
  shromážděni ve tvém jménu.
  Provázej nás Ty sám,
  vstup do našich srdcí
  a vytvoř si v nich domov.
  Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
  uč nás, jak na ní vytrvat.
  Jsme zde s přetěžkým břemenem
  svých slabostí a hříchů.
  Nedopusť, abychom propadli zmatku,
  nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
  nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
  Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
  abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
  abychom nesešli z cesty pravdy
  a neodchýlili se od toho, co je správné.
  To vše žádáme od tebe,
  jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
  a ve společenství s Otcem i Synem
  na věky věků.
  Amen.

   

   
 •  
  Synodalita v Žeranovicích

  1.skupinka - nějak jsme ještě nezačali ♥....tak už jsme začali 1-ním setkáním 15.2.2o22 na faře za účasti 5 mužů a 3 žen. Druhého setkání se zúčastní i členové PR( pastorační rady) a ER (ekonomické rady). 2-hé setkání proběhlo ve středu 23.2. Poslední Synoda proběhla v úterý 1.3.2o22 v 18:00 hod. opět na faře.

  Výsledek synody ⇒ 

 •  
  Synodalita v Ludslavicích

  1.skupinka z farníků - proběhly již oficiálně 2 setkání ze 3. Poslední třetí setkání bude ve čtvrtek 17.2. v 18:00 hod.na obecním úřadě. Kvůli nemoci jsme setkání odložili, ale přesto jsme se sešli na obecním úřadě a probírali jsme aktuální věci ve farnosti - úklid kostela. Poslední 3-tí setkání proběhlo 24.2.na obecním úřadě. Paní Jitkou Dorňákovou bude vypracován zápis a odeslán na AO

  2-hou skupinku tvoří biřmovanci, kteří se již taky scházejí . Synodální cesta byla dnes 26.2. ukončena. Bude vypracován zápis a odeslán na AO  

 •  
  Synodalita v Kurovicích

  1.skupinka - proběhly již 2 oficiální setkání. Poslední 3-tí setkání proběhlo na faře 16.2.2o22. Vytvořili jsme zápis z této synodality a odešleme na arcibiskupství.