1. Stojí - Ačkoliv zbičovaný, přesto pevně stojí za Pravdou. "Jsi Mesiáš?" ptá se Pilát. "Tys to řekl", odpoví Ježíš. Víc slov je zbytečných. Ježíš už mlčí. Svým postojem dává najevo svou nevinu. Je naše tělo také v jednotě s naší duší? Žijeme v Pravdě? Odpovídáme na otázky také přímě a jednoduše? Nesnažíme se zkreslovat skutečnosti? 
 2. Hrbí se - I Ježíš se skláněl pod tíhou našich vin, pod tíhou kříže. Není hanba ohnout záda, pokořit se, udělat se menším a slabším než doopravdy jsem. Kvůli lásce. Nesl tíhu za své přátele i za nepřátele. Dokážu i já ohnout hřbet a trpět za někoho, kdo mě nemá rád? Dokážu mu jako první odpustit se slovy Bohu "Odpusť jim neboť nevědí, co činí?"
 3. Klečí - I Boží Syn padá na kolena. Jak často před Ním já klečím na kolenou? On klečel před svými vrahy, mučiteli. Před kým si klekám já? Poslouchám Boha? Klečím před ním s láskou a úctou, jaká mu náleží?
 4. Brečí - Emoce jsou Božím darem pro lidi. Ani Ježíš se jim nemohl vyhnout. Setkání s Matkou, která ho celý život milovala a teď se musí dívat na jeho smrt. Soucítil s ní. Nedokážeme si představit tu bolest. A nemusíme se stydět za své slzy. Znamenají, že máme cit, srdce, lásku.
 5. Spolupracuje - Ani náš Spasitel nechtěl vše zvládnout sám. Nechává si pomoct. Dokážu také přijímat pomoc druhých? Dokážu si přiznat, že na něco nestačím? Umím spolupracovat? Bůh nás neučinil dokonalé proto, abychom se vzájemně potřebovali. Jen ve spolupráci je síla.
 6. Dává kapesník - Umění darovat a přijímat. Lásku. Čistou lásku, která vidí potřeby druhého a nebojí se riskovat. Počítám své dary? Kalkuluju kolik mohu darovat se svého přebytku? Anebo je mé srdce tak plné lásky, že "neví pravice, co dělá levice" a nepočítám to, co daruji druhým, ale "když mám, tak dám". ??? Ježíš vrátil Veronice její šátek s otiskem své tváře. Mohlo by se říct "maličkost". Ale v lásce není nic malé. Velká láska je postavena na malých, drobných, každodenních skutcích a pozornostech.
 7. Chytá se - Chytá se nějaké dřevěné desky. Je to plotek? Nebo je to jeho kříž? Čeho my se v životě chytáme při pádu? Pokud se chytneme Ježíšova kříže, neuděláme chybu. On ho za nás drží. To může být naše jistota. Pevný bod. Vše ostatní zklame. Kříž zůstane. A kde je kříž, tam je Ježíš. A kde je Ježíš, tam je i správná cesta - vždyť řekl "Já jsem Cesta, Pravda i Život."
 8. Povídá si - s plačícími ženami. Často máme možná tendenci někoho "plačícího" obejít. Nebo ho naopak chceme rozveselit, potěšit, utěšit... Ježíš nedělá ani jedno. Vede dialog. A dává také radu. Ukazuje, že On není ten, nad kterým mají plakat. Věci nejsou takové, jak vypadají. I když Ježíš vypadá děsivě, přesto ví, že jde do ráje. A jejich děti vypadají krásně, avšak ten ráj ještě zdaleka jistý nemají. "Co je důležité je očím neviditelné."
 9. Vstává - Hříchem není upadnout, ale zůstat ležet. Uvědomujeme si to při našich poklescích a nezdarech? Máme naději jít dál? Anebo někdy upadáme do zoufalství nebo malomyslnosti. Vstáváme každý den radostně ke službě Bohu anebo jsme ztratili chuť do života? Ježíš vstal. I když byl unaven k smrti tak, že by se nikdo nedivil, kdyby na cestě při tomto pádu skonal. Ale on vstává. Poslechne Boha a splní svůj úkol až do konce. Nikdy to nevzdá. Ani se sebou ani s námi. Vždy a znovu chce obnovit naši důvěru po hříchu, naši svatost. Nekonečněkrát nás zve ke svátosti smíření.
 10. Dívá se - Co mu zbývá jiného? Je svobodný, i když si všichni myslí, že svobodu ztratil. Nepotřebuje nic. "Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se tam vrátím." Pouze vojáci, kteří losovali o jeho oblečení, si mysleli, že potupili člověka. Ale byl to Boží Syn, který tam stál a čekal na setkání se svým Otcem. Dívá se na hloupost a malost lidí a jistě se i modlil za to, aby prozřeli.
 11. Leží - Odevzdanost lidského těla Pána Ježíše nezná mezí. Skutečně tak jako lámal chléb nechává nyní probodávat své tělo. Dává ho všanc, aby ukázal, že Bůh má moc i nad nejhlubší lidskou zkázou a beznadějí. Chléb ležel na míse. Ježíš leží na kříži. 
 12. Visí nad zemí - Ježíše na kříži vztyčili mezi zemi a nebe. On je ten, který spojí to, co Adam s Evou roztrhli. Kříž zalepí tu trhlinu. Kříž je ta Cesta ze země do ráje. 
 13. Maria chová Ježíška - Maria věděla od Simeona, že jejím srdcem pronikne meč. Nevěděla jak a kdy. Teď to nastalo. Měla svého Syna v klíně tak jako v Betlémě. S tím rozdílem, že se už na ni nedíval. Nereagoval. Jeho tělo bylo studené. Možná se také ptala: "Proč?" "Proč právě já?" 
 14. Je schovaný, zabalený - Jako kukla motýla, která čeká, až z ní vyletí nádherný tvor. Bůh vytvořil na naší zemi mnoho takových proměn v přírodě. A jednu proměnu určil i pro svého Syna a s ním i pro nás. "Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují." Zatím jsme na zemi také "zabalení". Těšíme se na nový život?