Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“

Homílie :

V podobenství je řeč o svatební hostině a ne ledajaké jde o královskou hostinu. Tedy ta nejvznešenější a nejvýznamnější na jakou mohl být tehdejší člověk pozván. My ale čteme, že pozvaní ji domítli. To je velmi překvapivé. Takové pozvání na královskou hostinu se neodmítá. Pokud by se nám dostalo tohoto pozvání, pak je to znamení vyvolení, kterého bychom si velmi vážili. Jenže Ježíš ví, co říká. Situace se vyhrocuje , protože Ježíš vjel do Jeruzaléma před velikonočními svátky. Jeho slova na adresu velekněží jsou ostrá, mluví o nich.  Dnešní podobenství má 2 části, které spolu souvisí jen volně.
Ti co odmítli jít na svatbu je Izrael, jenž zabíjel proroky a odmítl i vrcholnou nabídku Božího Syna. Královská hostina se přesto konala. Král pozval jiné lidi a ti co odmítli dopadli velmi špatně. Králův záměr se zdařil, síň byla plná hostů. Tady je řeč o nás o novém Izraeli, kterým je církev. Jsme legitimními hosty na mesiášské hostině, které se dnes účastníme při eucharistii. Musíme říci, že jednoho dne toto skončí a budeme uvedeni na královskou hostinu s Mesiášem. Již teď na zemi zakoušíme jakousi předchuť. A právě tady máme podobenství 2v1.
Matouš uvádí další podobenství o svatebním šatě. Působí na nás velmi tvrdě. Zdá se, že ten člověk přijal pozvání na svatební hostinu a nějak to nepochopil. Vzal pozvání , jakoby uprostřed práce ho někdo pozval na polévku do kantýny. A v tom bylo jeho neštěstí. Krále nezajímalo, jestli hosté patřili mezi dobré nebo zlé. Zajímalo ho jen jedno: co udělá člověk, když je pozván. Jestli uvěřil, že byl pozván na mesiánskou svatbu a nebo tomu nevěřil a podcenil to. Králi šlo o obrácení pozvaných. Králi nad námi jde taky o obrácení nás pozvaných. Ten obrat máme udělat vírou, říká P.R.Cantalamessa, papežský kazatel. I my jsme pozváni. Do BK se vstupuje jen vírou. Královská hostina již začala a my jsme na ní přítomni. Snad nám nebude scházet svatební šat !!

 

ZÁZNAM

Mše sv. je obětována Za † Antonína a Jaromíru Kutrovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.