Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?' Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Homílie :

Vždycky je důležité zasazení události v evangelia do určitých souvislostí. Do 21.kapitoly Mt evangelia Ježíš promlouval k zástupům. Nyní, kdy vjíždí do hl.města Jeruzaléma na velikonoční svátky, ví, že zde brzy zemře a taky ví, kdo způsobí jeho smrt. Proto mluví k představitelům židovského národa a mluví otevřeně o sobě v podobenství, které jsme slyšeli.
Mluví tak, aby poznali, že mluví o nich. Pán zároveň ukazuje jaké jsou důsledky nepřijetí evangelia. A ty jsou tragické. Nic horšího už nemůže být než co ukazuje Ježíš v podobenství. Jen toho prvního zbili a ostatní zabili nebo ukamenovali. Ano, Ježíš je tím synem hospodáře, kterého zabijí, poněvadž si myslí, že dědictví bude jejich. 

Člověk úplně žasne nad inteligencí těchto lidí. Copak mohli být tak naivní a myslet si, že dědictví bude jejich ? Copak vinaři nedomysleli, že jednou příjde sám Pán vinice a krutě ty zlosyny potrestá. Tak odpověděli velekněží a starší a odpověděli velice správně. Zdá se to až neuvěřitelné jak nedomýšleli důsledky svého jednání. Copak byli tak naivní ?  Obdobnou naivitu vidíme u dětí. Když jsem ukradl z papírnictví ve 3.třídě pár věcí, tak opravdu jsem si nedokázal domyslet důsledky. Dítě jde za vidinou toho, co právě chce. Prostě to děcko nemá na to, aby domyslelo důsledky svého chování. Tam tomu rozumíme. Proto musíme děti neustále vychovávat. 

Ale ještě více, člověk žasne, že to vidí u dospělých lidí, kteří nedomýšlejí důsledky svého chování. V evangeliu jsou to velekněží a starší, jenž zabíjejí a Ježíš to odnese nejvíc. Podruhé např. ti, kteří zabili slovenského novináře. Nebo kluk ukradne peníze a přesvědčuje okolí, že je dostal nebo si je vydělal a každému dospělému je jasné, že je to nesmysl. Nebo Ti, kteří vypustili do Bečvy kyanovodík a zabili 40 tun ryb a otrávili Bečvu atd. Člověk si říká, jak je to možné, že si člověk myslí, že se na to nedojde ? To je tak naivní nebo hloupý ? Jak je možné, že člověk takto chová ? Řekli bychom především, že jsou to lidé slepí a tupí. Ale jak je možné, že někdo tak oslepne a otupí ? Vypadá to, nemá srdce, ani citu, ani svědomí. PS říká, že takový člověk má srdce kamené, které je plodem  hříchu. Už to není to jemné srdce ale v jeho nitru je kámen, skála. 

Prorok Ezechiel ukazuje východisko z této situace 37,25 - 27 kdy Hospodin praví : Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Je velmi zajimavé, že Hospodin, toto dělá ne kvůli člověku ale kvůli svému jménu které je svaté. 

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nebo tady

Mše sv.je obětována Za † Františka Šimčíka, † rodiče Šimčíkovi a Janochovi, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu