Málokterá země se může chlubit takovou tradicí jakou má naše země. A můžeme říci nebýt Byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, pak nemáme sv.Ludmilu. Sv. Václava a možná Vojtěcha.A to je neuvěřitelná tradice až do dnešních dnů, kterou nám dal a posvětil Bůh a vtiskl do našeho národa jako nesmazatelnou pečeť. Jsme na ní právem hrdi a je třeba ji chránit jako poklad nejvzácnější, protože náš český národ nemá nic vzacnějšího než Cyrila Metoda a především Sv.Václava, českého knížete, hlavního patrona českého národa a mučedníka, kterého dnes a zitrá slavíme nepříč naší vlastí a zítra v celé církvi.
Dnešní zamyšlení se budou vydávat různými směry, protože za těch téměř již 1100 let máme nepřeberné bohatství dějin, jenž jsou propojeny s osudy našeho národa. 
Sv.Václav stále působí na pozadí dějin a je stále přítomen jako světec, mučedník, hlava státu a bojovník za ideály,které žil. Jeho přítomnost je brána jak věřícíma ale i těmi, jenž vyznávají jiné hodnoty.

Ve svatováclavských novinách, které jsem si tu vzal ve čtvrtek v zádu ze stolka je mnoho zamyšlení nad postavou sv.Václava. Od pana kardinála a mnoho významných osobností českého národa. Člověk najednou žasne jak mnozí ví o sv.Václavovi a jak vnímají lidé stále jeho přítomnost v našem národě. Provázel vojáky za 1.světové války.Na podzim 1914 stál u zrodu České družiny, která na svátek sv.Václava 28.9.1914 obdržela v Kyjevě svůj prapor ozdobený svatováclavskou korunou. Tu korunu, kterou český císař Karel IV přiděluje jenom Václavovi a všichni ostatní panovníci ji mají jen propůjčenu. Legionáři si toto významné datum připomínali  pravidelně v následujících letech. Svatováclavská tradice měla své místo i v armádě.Dragounský pluk z Pardubic  nesl čestný název"Knížete Václava Svatého". Svatováclavský chorál doprovázel na poslední cestě našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka. Nacisté za 2.světové války chtěli zneužít nebo oslabit odkaz sv.Václava a využít jej k rozbití jednoty českého lidu. To se však nikdy nepodařilo. Český národ se obracel k Václavovi v době Pražského jara, ve dnech sovětské okupace, v době Jana Palacha a samozřejmě v listopadu 1989.I současná armáda má Václava na obrněných transportérech i s nápisem "Sv.Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím".

Sv.Václav je naším vzorem. Je vzorem panovníka. V něm nám dává Bůh syntézu veliké osobnosti, knížete se skvělými ctnostmi křesťanství. Ukazuje, že jedině Bůh dává pravou moudrost a pokrok. 14.8.2o2o ve Staré Boleslavi byl představen projekt, který dostal inspiraci ve Francii. Tento projekt chce vybudovat instituci, která bude pečovat o studium, dokumentaci a popularizaci odkazu sv.Václava jak v přítomnosti tak v budoucnosti.
Sv.Václav nad námi bdí a drží ochranou ruku. Jemu svěřme opět náš národ, naše politické představitele, naše bolesti současné doby a boje, protože on je připraven bojovat stále jak ukazuje jeho socha na Svatováclavském náměstí v Praze.