Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: `Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' On odpověděl: `Mně se nechce', ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: `Ano, pane,' ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“

Homílie : 

Dobře se poslouchalo velekněžím, do okamžiku, kdy odpověděli Mistrovi správně. První syn splnil otcovu vůli. Ale pak přichází Amen, amen pravím vám. A to Ježíš říká vždy něco velmi důležitého. Celníci a nevěstky vás předchází do BK, protože oni uvěřili Janovi Křtitelovi a vy ne, asi tak to zní, když to zjednodušíme, to co Ježíš jim řekl. Aby toho nebylo málo, tak jim řekne, vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu. Ježíš jde ale dál. Tady mluví taky o sobě. Tolik zázraků možná viděli a přece se nezměnili a neuvěřili Ježíšovi. Jakou měl Ježíš odvahu, protože se stále trefoval do života v tomto případě velekněží a starších lidu. Evangelisté zaznamenávají, že Ježíš mluvil o nich, prostě poznali, že se trefoval do jejich života.  Co tím Pán sledoval ?

Bůh lidi nedělí na dokonalé a nedokonalé. Velekněží to tak ale měli. Bůh nechává slunce vycházet na dobré i zlé. Zdá se, že Ježíše více zajímá co se s člověkem děje, než jaký právě je. Asi ho zajímá, zda-li je člověk schopen se změnit - obrátit. Když začal veřejně působit, zaznamenal evangelista Mk :"Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Obraťte a věřte evangeliu." Modlíme se to i v růženci, který hlásal BK a vyzýval k pokání. Díváme-li se na celé Ježíšovo působení, tak vidíme jak se změny kolem něho dějí a on je vyvolává. Mění se apoštolové, mění se lidé, kterým prokáže milosrdenství, mění se lidé které uzdravil a nebylo jich vůbec málo. Zdá se, že v Ježíšově blízkosti nezůstává nic beze změny. Mění se ženy. Kdo se nemění neudrží krok s Pánem. To platí zvláště dnes. Celníci a nevěstky uvěřili Janu Křtiteli, ukázal jim správnou cestu a tím se změnili, ale především je tu On, který ukazuje správnou cestu milosrdenství a lásky Otce a oni Ježíšovi uvěřili. Nakonec se mění nejvíce Bůh sám v sobě. Nechává na kříži zvítězit BM nad přísnou Boží spravedlností. Otec přijal tuto změnu a v té chvíli nám bylo odpuštěno a Bůh má pro nás jenom slova odpuštění. Možná, když si uvědomíme, že Bůh se změnil sám v sobě, že abych se sám v sobě změni, že nám to půjde líp.