Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“

Kázání :

Ježíš Nikodémovi uvádí situaci ze SZ, kdy lidé propadli malomyslnosti a reptali proti Hospodinu a on na ně poslal ohnivé hady. Mnoho lidí pomřelo. Mojžíš nechal zhotovit měděného hada na kůl a kdokoliv ušknutý na něj pohlédl zůstal na živu. Stejným způsobem musí být vyvýšen Syn člověka říká Ježíš Nikodémovi. Jenom Ježíš věděl co se za těmito slovy vyvýšení skrývá. Bůh tak miluje svět, že posílá svého Syna, aby svět zachránil. A to se uskutečnilo na kříži jak popisuje sv.Pavel. Ježíš vynesl naše hříchy na dřevo kříže a tam je přibil. Dlužní úpis, který dlužíme Bohu a o kterém byla řeč ve včerejším evangeliu, přibil na dřevo kříže. A z jeho rány v boku a následně dalších ran tryská milosrdenství jako rozvodněný potok. A my máme přicházet a čerpat milost a spásu ,které se nám dostává zcela zdarma z probodeného a otevřeného boku. Židé pohlíželi na hada my pohlížíme na ukřižovaného a věříme, že On je naší záchranou, spásou. Ježíš na kříži je největší školou lásky. 

Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, nebot svatým křížem jsi svět vykoupil.