Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Kázání :

Žádný knez neprožil co Ježíš v evangeliu, aspoň u nás v Česku. Zdá se mi to jako science-fiction když jim Ježíš čte z proroka Izaiáše a teď jim řekne, že to slovo se právě naplnilo. Má člověk vůbec v sobě potenciál tomu věřit ? Vždyť ho to tak nesmírně přesahuje. Současníci nebyli schopni víry. Ježíš může být rád, že ho nekamenovali. Poslední věta není jen tak obyčejná, že prošel jejich středem a ubíral se dál. Ještě nepřišla jeho hodina.Nikdo mu nebude moci ublížit v takové je ochraně a autoritě. Nejde mu o nic jiného než jen, aby mu lidé uvěřili. Celé jeho veřejné působení půjde o tuto skutečnost. Nic víc a nic méně. Živit lidské srdce a lidského ducha božskou vírou !! Ne vědomostmi ale božskou vírou, od Něho víra pochází a on ji dává růst. Ona rozšiřuje možnosti lidského rozumu a intelektu.