Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno.“ Nato mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“

Kázání:

Po odchodu mladíka pociťuje Ježíš také smutek a komentuje celou situaci ostřejšími slovy.Nelze sloužit Bohu i mamonu.BK patří jen chudým v duchu. Bohatý nemůže vstoupit do BK.Pokud ano, musí se stát chudým. A pro tuto situaci Ježíš použil nám již velmi známý obraz velblouda a jehly. Učedníci jsou v šoku nad tím co Ježíš řekl. Kdo tedy může být spasen ? Je dobré slyšet větu, kterou Ježíš řekl. U lidí je to nemožné u Boha je možné všechno. Druhou polovinu věty říká i anděl Gabriel P.Marii. Učme se ji žít a hlavně se učme znovu a znovu důvěřovat P.Bohu i tam kde je to nemožné. Protože jak říká Pán sestře Faustyně, milosti Božího milosrdenství se čerpají pouze důvěrou. Plňme nádobu důvěry !