Slova svatého evangelia podle Lukáše.

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Kázání:

Dnešní slavnost nám říká, že Panna Maria byla vzata do nebe s tělem i duší. Myslím, že toto chceme všichni. Trvalý život u Boha, který budeme prožívat ne v tomto těle pozemském ale těle oslaveném, proměněném. Tak jak byl proměněn Ježíš, tak nějak byla proměněna i Panna Maria. Poněvadž byla uchráněna dědičné viny kvůli Ježíšovým zásluhám, logickým vyústěním je, když se přiblížil konec jejího života zde na zemi, tak byla proměněna a vzata do nebeské slávy. Takto Bůh chtěl, podle původního Božího plánu,abychom všichni odcházeli z tohoto světa. Je jasné, že jednoho dne, by náš život skončil na této zemi a Bůh by si nás vzal k sobě do nebe.

Tento Boží plán nevyšel, lidé zhřešili a původní plán Boží zničili. Místo toho, abychom se těšili na odchod z tohoto světa do nebe, tak přišla smrt, člověk umírá, jeho tělo se rozpadá v prach a nám zůstávají slzy pro pláč. Bůh přišel ale s novým plánem, ve kterém zachraňuje člověka, to co člověk zničil, vzal na sebe Kristus  a nás lidi hříšné činem Ježíše Krista zachránil nebo jak mi říkáme spasil. Ten, kdo uvěří v Ježíše a co pro nás vykonal bude jím zachráněm pro život věčný. Tělesná smrt nám zůstává ale jednou příjde chvíle, kdy povstaneme z hrobů jako Kristus a obdržíme od Boha nové tělo uzpůsobené pro život ve věčnosti. Sv.Pavel píše, lidské oko nevidělo ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují.

Panna Maria je jedinou vyjímkou, že byla uchráněna této dědičné viny, nezemřela jako my, ale byla proměněna a s tělem i duší vzata do nebeské slávy, kde se raduje a kde za nás stále prosí a přimlouvá se u nebeského trůnu. Svatá Maria - oroduj za nás !