Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky."

 

Kazání :

...........Každá skupina  a každý duchovní vůdce měli svůj vlastní způsob modlitby. I Ježíšova modlitba, kterou učí své učedníky je specifická. Jak upozorňuje Pán, modlitba nemá být upovídaná. Sv.Jeroným poznamenává, jestliže modlitba pohanů je mnohomluvná, modlitba křesťanů má mluvit málo. Jan Kassián říká, že strohá krátkost v modlitbě odstraňuje roztržitost. Proč se modlit, když Bůh zná předem co potřebujeme ? Opět sv.Jeroným radí :"Něco jiného je mluvit o svých potřebách tomu, kdo je nezná a něco jiného je žádat o pomoc toho, kdo je zná. V prvém případě jde o sdělení ve druhém případě o projev pokorné úcty. V prvém případě vyprávíme o svých trampotách ve druhém případě úpěnlivě prosíme jako ubožáci. Ve mši sv.říkáme,abychom se pomodlili Otčenáš jako "vzor každé modlitby". Tertulián k tomu dodává, že Otčenáš můžeme číst jako "výtah z celého evangelia". Ježíš se tuto modlitbu modlil než ji naučil své učedníky.