Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Smrt -
V největších bolestech cítím největší útěchu.


Jako student a mariánský sodál si Jan Sarkander navykl konat skutky křesťanského
milosrdenství. Navštěvoval žalář, špitály, chudobince. Teď by sám takové návště-
vy potřeboval. Milosrdní docházejí milosrdenství – a došel ho i Jan v žaláři. Bůh
mu dopřál prožít ve vězení krásný závěr života.
Po posledním výslechu přišli za Janem Sarkandrem olomoučtí katolíci. Ten přinesl
léky, onen zas obvaz, jiný nabízel pokrm a nápoj. Oznámili mu, co řekli komisa-
ři. Že to byl doposud jen žert a že se ještě zapotí. „Už nemohu více trpět, abych
nevypustil duši,“ odpověděl skromně kněz. Jan Scintilla však rozhodně prohlásil,
že jednání komisařů je proti právu a spravedlnosti. A tak k dalšímu mučení již ne-
došlo.
Navíc požádali Scintilla a městský notář Jan Rudolf Mandelius, aby byl Sarkander
z vězení propuštěn. Žádost nedošla vyslyšení a léčení ztýraného kněze bylo svěře-
no žalářníkovi. Ale jak léčit? Šlachy byly na skřipci zpřetrhány a mezi žebry bylo
vidět vnitřnosti.
Žalářník sám nevynikal šetrností vůči nemocnému. Dovoloval sice u nemocného
návštěvy, ale za vstupné, přičemž si ještě ponechával leccos z darů určených pro
Sarkandra.
Věrnými přáteli se na poslední dny Sarkandrovi stali tři mniši kartuziáni ze
štípského kláštera. Byli dáni do vazby v den posledního Sarkandrova výslechu,
rovněž nařčeni ze spojení s polskými lisovčíky. Dalším milým společníkem v utr-
pení se stal zmíněný notář Jan Rudolf Mandelius. Ten dal do vězení přinést pro
Sarkandra i prádlo a postel. Jeho šestiletá dceruška Anička přicházívala často otce
navštívit a přitom ráda posloužila i Sarkandrovi. V té syrové kobce to bylo jako
zjevení anděla. Přicházívali i jiní; mužové a několik hodných paní. Poslední dny
Sarkandrova života se vpisovaly nesmazatelně do jejich paměti.
Zbědovaný kněz trpěl a nestěžoval si. Jednomu dobrodinci ještě odkázal svůj šat.
I když se zdálo, že dříme, nespal. V duchu se modlil. Od kněžského breviáře ne-
upustil. Přátelé ho přemlouvali, že v takovém stavu je přece od této povinnosti
omluven. „Budu zpívat Pánu, dokud jen budu,“ byla jeho odpověď. Někdy jen
prosil, aby ho položili tak, aby mohl na breviář vidět. Pan Mandel ochotně obracel
listy. Anebo Anička. A když nebylo nikoho, obracel si listy sám jazykem, poně-
vadž obě ruce měl vymknuté.
Dobře věděl, co a proč tak činí. Obdivovali jeho trpělivost. Prohlásil: „V největších
bolestech cítím největší útěchu a nevšímám si muk.“ To bylo ovoce jeho modliteb,
jeho důvěrných hovorů s Pánem. Se světem už byl hotov. Před ním byla už jen
věčnost a Přítel Ježíš, k Němuž si ve svém srdci vybojoval a Jemuž také osvědčil
největší lásku.
Tak uplynuly čtyři týdny. Nakonec přišel týnecký farář Vincenc Kalixt Šivek a zao-
patřil umírajícího svatými svátostmi. Ten, který svátostmi tak obětavě přisluhoval,
je nyní sám vděčně přijal. Pak farář Sivek spolu s farářem charvátským Jakubem
připravili Sarkandra na smrt. Tak to obyčejně říkáme. Ale neměl spíše Sarkandrův
příklad připravovat na smrt všechny jeho návštěvníky? A nemá připravovat i nás?
Sarkander leží tiše. Je úterý 17. března 1620. Mezi 10. a 11. hodinou večerní. Po-
slední hodina na světě. Hodina soudu? Přišel Pán. Přítel si přišel pro přítele.
V kobce olomoucké věznice tiše v objetí Páně zemřel kněz Jan Sarkander. Táhlo
mu tehdy na 44. rok (narodil se 20. prosince 1576). Knězem byl 11 let (vysvěcen
22. března 1609).

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!


Úmysl dnešní modlitby:

Za šťastnou hodinu smrti pro nás, naše blízké a pro
všechny lidi......
Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.