Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si – až jednou ta chvíle přijde – vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl.“

Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Jan Sarkander farářem v Holešově

Kup si meč! (Lk 22,36)
Jan Sarkander byl uveden do úřadu holešovského faráře při slavnosti znovuposvěcení
kostela svaté Anny, který byl odňat českým bratřím. Slavnosti se zúčastnil i kardinál
Dietrichštejn. Byla to velká slavnost, neboť v Holešově nebyl předtím asi 40 let ka-
tolický kněz. Katolického obyvatelstva byla mizivá menšina. Teprve když holešovské
panství koupil katolický pán Ladislav Popel z Lobkovic, začala se systematická obnova
katolické víry. Roku 1615 povolal Lobkovic do Holešova jezuity, aby vykonali misie.
Rok nato pak přichází Jan Sarkander, aby v započaté obnově pokračoval.
Kromě Holešova patřilo k jeho farnosti ještě 11 vesnic, které navštěvoval. Náročná du-
chovní správa ho nutila a vyzývala, aby vedl náročný duchovní život. Kdo jej navštívil,
našel ho zpravidla při modlitbě. Coby holešovský farář konal Sarkander v Olomouci
duchovní cvičení – exercicie podle návodu svatého Ignáce z Loyoly. Ve své farnosti za-
ložil mariánskou družinu (o tom viz „Hvězda jitřní“, příručka kněžské a bohoslovecké
mariánské družiny v Olomouci, 1929, str. 7). Blízký Svatý Hostýn s mariánskou svatyní
jej přímo vybízel, aby svou farnost svěřoval pod ochranu vítězné Panny a Matky Marie.
Nutnost vnitřního spojení s Bohem pociťoval Sarkander tím více, čím více se musel
opět zaplétat do sporů o hmotné zajištění farního kněžstva. Tehdy nebyly kněžské platy.
Jednotlivé obce měly povinnost odvádět svému faráři takzvaný desátek. V nejistých
poměrech byla tato povinnost zanedbávána. Sarkander na její plnění naléhal. Ne pro
sebe, ale pro spořádaný chod duchovní správy do budoucna. A jestliže v oněch převrat-
ných dobách docházelo k znásilnění práva, byl Jan přesvědčen, že musí důsledně žádat
to, na co má Církev právo.
V té věci mu vznikly těžké spory s protestantským pánem Václavem Bítovským z Bíto-
va v Bystřici pod Hostýnem. Náležely mu některé statky v obvodu holešovské farnosti
a on svým poddaným obcím zakázal desátek do Holešova odvádět. Ve sporu podporoval
Sarkandra pan Ladislav Popel z Lobkovic, jenž byl zemským hejtmanem moravským.
Ale ani tak nevíme přesně, jak spor dopadl. Víme jen, že Jan Sarkander si svou vytrva-
lostí a důsledností přivodil nepřátelství okolní šlechty.
Katolíci si však svého faráře velmi vážili. Pověst o jeho příkladném a horlivém kněž-
ském životě se šířila po okolí. Donesla se i do nepříliš vzdáleného biskupského města
Kroměříže. Tamější městská rada dokonce projevila zájem, aby se u nich stal děkanem;
svou žádost předložila kardinálu Dietrichštejnovi, který proti tomu nic nenamítal. Celé
jednání ale nakonec ztroskotalo na Lobkovicově neochotě propustit tak horlivého kněze
ze svých služeb. Proto Jan i nadále zůstal v Holešově.
Úmysl dnešní modlitby: Protože si v tento den připomínáme rovněž svatého Jana
Nepomuckého, dalšího mučedníka zpovědního tajemství, prosme za to, abychom
našli hluboký vztah k svátosti pokání, aby naše každoměsíční svatá zpověď byla
opravdovým radostným setkáním s milosrdným a milujícím Otcem.

 

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!


Úmysl dnešní modlitby:

Protože si v tento den připomínáme rovněž svatého Jana
Nepomuckého, dalšího mučedníka zpovědního tajemství, prosme za to, abychom
našli hluboký vztah k svátosti pokání, aby naše každoměsíční svatá zpověď byla
opravdovým radostným setkáním s milosrdným a milujícím Otcem.
......... Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.