Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Janova další působiště


Poté požádala o Jana Sarkandra za faráře městská rada v Uničově. Sarkander nastoupil
v říjnu 1609, avšak působil tam jen do prosince. Záležitost bratrova mu nedala pokoje.
Vyjednával v jeho prospěch ve Vídni i u císaře Matyáše v Prešpurku (Bratislavě) a také
bratra ve Vyškově navštívil. Zakrátko však Mikuláš Sarkander z vyškovského vězení
uprchl. Jan byl obviněn, že mu k útěku dopomohl, a tak se teď dostal za mříže on sám.
Aby neulpívala vina na nevinných, rozkázal kardinál Dietrichštejn vést vyšetřování co
nejpřísněji. Po půldruhém roce vyšetřovací vazby v Olomouci a v Kroměříži byl Jan
Sarkander ze žaláře propuštěn. Byla prokázána jeho nevina a navíc se za něho zaručili
nějací známí z Kroměříže nebo z okolí.
Kde ho ale teď budou chtít za faráře? Byl ve vězení! Už je poznamenán! Už budou říkat:
„Dejte si na něho pozor! A raději s ním ani mnoho nemluvte.“
Nicméně i tento těžký úděl má nasnadě útěchu. Pán Ježíš byl též ve vazbě. Sice jen ně-
kolik hodin, ale byl. A koho stihne osud zlodějů, nemusí být proto ještě nutně zlodějem.
Vždyť i Pán Ježíš sám během Svého pozemského života říká: „Blahoslavený, kdo se
nade Mnou nepohorší.“ (Mt 11,6)
Jan Sarkander se tedy jen potěšil, když se stal zase farářem, tentokrát v Charvá-
tech u Olomouce roku 1611. Působil tam však pouhé dva měsíce, jež rozhodně nebyly
šťastné. Měl s Charvátskými rozepře kvůli hmotnému zajištění a kvůli bohoslužbám
samotným. Jan chtěl mít hned vše podle předpisu a nesouhlasil s některými písněmi
v lidové řeči. Sám kardinál jej musel napomenout, že v takto truchlivých dobách je nut-
no postupovat i v otázkách bohoslužebných v duchu mírnosti a tak, aby byl zachován
pokoj.
Dalším Sarkandrovým působištěm se staly v letech 1612 až 1615 Zdounky. Tam se
konečně cítil lépe. Před jeho příchodem zde konal misie jezuita P. Jan Prachovský. Sar-
kander horlivě v započaté katolické obnově pokračoval. Obcházel rozlehlou farnost,
posluhoval svatými svátostmi. Za jeho působení došlo k opravě kostelní věže, jak do-
svědčuje listina nalezená ve staré věžní báni roku 1796. Kardinál uznal Sarkandrovu
horlivost a na znamení důvěry jej vybavil mimořádnými zpovědními pravomocemi.
Sarkander měl patrně radost ze svého působení. Tenkrát poslal Mariánské družině
do Olomouce 2 zlaté, aby tak projevil svou vděčnost za duchovní dobrodiní, kterých se
mu právě v této studentské družině dostalo.
Se zdouneckými zkušenostmi odešel Jan Sarkander do Boskovic, kde už skoro 50 let
neměli katolického kněze. Sarkander tam obnovoval katolickou víru opět s vydatnou
pomocí jezuitských misionářů.
Po roce byl přeložen do Holešova. To, co doposud prožil, bylo pouhou průpravou
k tomu, co ho ještě čekalo.
Úmysl dnešní modlitby: Za naše farnosti, aby v nich vždy působili dobří a zbožní
kněží; za řeholní společenství, aby žila naplno v odevzdanosti Kristu.

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!


Úmysl dnešní modlitby:

Za naše farnosti, aby v nich vždy působili dobří a zbožní kněží; za řeholní společenství, aby žila naplno v odevzdanosti Kristu......... Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.