Slova svatého evangelia podle Jana.

Když Ježíš umyl učedníkům nohy, řekl jim: „Amen, amen, pravím vám: Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. Neříkám to o vás o všech. Já vím, které jsem si vyvolil. Ale ať se naplní výrok Písma: `Ten, kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu.' Už teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že já to jsem. Amen, amen, pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne; kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“

Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Mládí v Olomouci
(Památka sv. Jana Sarkandra; možno připomenout, že 6. května 1860 byl Jan Sar-
kander prohlášen blahoslaveným)
Víme předem, že náš světec skončí jako mučedník. Jako zbožně vychovávaný
chlapec snad častěji odříkával formule vzbuzení tří božských ctností: víry, naděje
a lásky. Ujišťoval Boha i sebe, že se chce raději všeho vzdát než jej hříchem ztratit.
Podobně zpíváme někdy: „... pro Tvé jméno trpěti a mříti jest nám touhou jedi-
nou“ (Boží cesta, píseň č. 16 Shlédni, Bože). Kdyby tak na nás ono „trpěti a mříti“
přišlo, byli bychom k tomu ochotni? Kdyby to přišlo náhle, pak snad ano. Aspoň
sem tam někdo. Ale mučednictví jen tak náhle nepřichází...
Při poslední večeři nešla Petrovi z mysli poznámka Pána Ježíše: „Kam jdu Já,
tam vy přijít nemůžete.“ (Jan 13,33) Proto se Ho zeptal: „Pane, kam jdeš?“ Ježíš
odpověděl: „Kam Já jdu, tam za Mnou teď nemůžeš jít; půjdeš však za Mnou poz-
ději.“ Petr Mu řekl: „Pane, proč nemohu jít za Tebou už teď? Svůj život za Tebe
položím!“ Ježíš mu odpověděl: „Svůj život za Mne položíš? Amen, amen, pravím
tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát Mě zapřeš.“ (Jan 13,36-38)
Petr to jistě myslel upřímně. Ale „láska, která je ochotna dát život za druhého,
nerodí se ve chvíli posvátného nadšení. Ona zraje v životě plném práce, věrnosti
a obětavosti,“ píše ve svém komentáři k tomuto místu biblista dr. Pavel Škrabal.
Obyčejně je nutno denně zápasit a je třeba tisíckrát nenápadně zvítězit, než se
člověk stane zjevným hrdinou. Kdo nebyl vyzkoušen v maličkostech, ten možná
pokorně neobstojí ani ve zkouškách velikých. Proto se bude i náš světec do života
plného práce, věrnosti a obětavosti zaškolovat.

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!


Úmysl dnešní modlitby:

Za naši věrnost v maličkostech........ Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.