Slova svatého evangelia podle Jana.

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

K rozjímání

Jan píše v úvodu evangelia jednu z nejkrásnějších vět, které kdy napsál.Otec tak miloval svět, že dal svého Syna,aby ten kdo v něho věří nezahynul, ale měl živoz věčný. Jan nám odkrývá podstatu lásky, která je v Otci. Otec má v sobě úžasnou a nekonečnou lásku ke svému stvoření, tedy k nám lidem.Tato láska se nemění ani tenkrát, když lidstvo padne do hříchů. Ba naopak, otcova láska je natolik vynalézavá, že se zrodí v jeho lásce nový plán oproti původnímu, říkáme mu plán spásy, nebo-li záchrany.Jeho láska zachraňuje to, co by jinak zahynulo. Především otcova láska tepe v jeho lůně pro nás, protože nás miluje. Tento prvopočátek je dobré si připomínat, když nám jdou různé špatné myšlenky. Ježíš je ztělesněním otcovy lásky, která jde až na kříž do úplného zmaru sebe sam. Protože nikdo nemá větší lásky než ten, kdo položí život za své přátele a vy jste moji přátelé, když děláte co vám ukládám.