Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi!“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.

K rozjímání

Je zajimavé, že Ježíš se zjevil učedníkům potřetí a opět ho nepoznali. Poprvé se zjevil 2 učedníkům kráčejících do Emauz. Ti ho zprvu nepoznali. Podruhé se zjevil večer všem apoštolům a učedníkům. Ukázal jim ruce a bok, dovolil, aby se ho dotkli. Evangelista Jan poznamenává, že toto zjevení dnešního evangelia bylo 3-tí a opět jej nepoznali. Je to zvláští,když Ježíše viděli již 2x předtím je k nepoznání i tentokrát. Jak je to možné, že jej nepoznávají ? I Marie Magdalská jej nepoznala,myslela si,že je to zhradník. Asi to nedovedeme vysvětlit. My máme zkušenost,že když někoho poznáme, tak jej poznáme i podruhé nebo potřetí. Ten člověk se nezmění. Ale zdá se, že u Ježíše je to po zmrtvýchvstání jiné. Je nějak napoprvé nepoznatelný. Možná Pán chtěl od samého začátku vzkříšení působit tak, jak řekl během pozemského života. Kde jsou 2 nebo 3 tam jsem já uprostřed nich. Nebo se Ježíš ztotožnil s každým člověkem,cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří pro mně jste udělali. Je přítomen v nás v tomto světě a má vždy jinou podobu,tu naši a kolik je lidí tolik je podob Ježíšových. A přitom zůstává neviditelný. Je přítomen formou milosti v každém pokřtěném. Měli bychom se učit možná této jediné věci z naší víry. Vnímat jeho přítomnost v lidech kolem nás. Možná, právě toto je nejdůležitější. Co mi pomůže znát spoustu věcí naší víry, ale to podstatné nežiji ? Právě na tomto shořeli Židé, když Ježíšovi vyčítali jsi člověk a děláš ze sebe Boha. Nedovedli vnímat božskou skutečnost ukrytou v Ježíšovi. Nesmíme dopadnout jako Židé ! Jestliže si uvědomíme,že můj manžel nebo moje žena nebo moje děti nesou v sobě tajemství skrytého Ježíše, může nám to pomoci lépe zvládat život svůj i život druhých lidí. Asi budeme jednou souzeni jenom podle lásky, kterou jsme příjmali anebo projevovali Kristu v našich bližních, protože Bůh je svou podstatou LÁSKA.