Slova svatého evangelia podle Matouše.

Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On řekl: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“ Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti. Při jídle jim řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.“ Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého: „Jsem to snad já, Pane?“ Odpověděl: „Kdo si se mnou namáčí rukou v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Také Jidáš, který ho chtěl zradit, se zeptal: „Jsem to snad já, Mistře?“ Odpověděl mu: „Tys (to) řekl.“

K rozjímání 

Dnes máme pokračování. Jidáš odešel z večeřadla zradit Ježíše. Evangelium pokračuje přípravou večeře a jejím průběhem, a zvláště, kdy Ježíš oznamuje zradu. Je zajimavé jak v těchto textech vidíme jak se projevuje Božství Ježíšovo. Předpovídá a ví přesně co se stane. Nevím, jestli bychom chtěli vědět co bude v našich životech a říci, Otče, ne má ale Tvá vůle staň se !

Och, Pane jak jsi úžasný Bůh,silný, poslušný, milující. Kéž se necháme nadchnout tvojí láskou !!