PRVNÍ DEN

Všemohoucí Bože, věčné zdraví věřících,

pohlédni svým milující, otcovským zrakem na tuto nemocnou osobu, která Tě s důvěrou a naléhavostí prosí o navrácení zdraví. Kéž se Tvá nekonečná dobrota a milosrdenství projeví skrze zásluhy svaté Rity na této ubohé, nemocné osobě, kterou Ti svěřujeme.

Prostřednictvím vznešených ctností této drahé světice z Cascie a zvláště pro její obdivuhodnou, milosrdnou lásku, s níž pečovala o chudé a nemocné, pomoz této nemocné osobě, která, Ti, Pane, důvěřuje, a ke Tvé větší slávě a k oslavení svaté Rity navrať mu (jí) zdraví.

Ty pak, mocná divotvůrkyně, o jejíž přímluvu nyní žádáme, buď nám nápomocna před Bohem, dovrš naše naděje a vyslyš naše modlitby.

Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

 

DRUHÝ DEN

Ó, nejsladší srdce Ježíšovo,

Tobě patřila s vírou a láskou vyřčená slova: "...ten, kterého miluješ, je nemocen."

I my se těmito slovy na Tebe obracíme nyní, kdy je nám tolik zapotřebí Tvé pomoci a Tvého milosrdenství. Odpověz nám, ó Ježíši, a ujisti nás slovy: "To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn."

Kéž Tvá milost, ó Ježíši, sestoupí prostřednictvím Rity z Cascie, aby tak byla uzdravena nemocná osoba, kterou Ti v modlitbě přinášíme. Učiň tak pro zásluhy této světice, její pokání a nesmírné soužení a bolesti, které po dlouhá léta snášela, když měla účast na Tvém Božském utrpení.

Ó, svatá Rito,

přednes své modlitby ukřižovanému Kristu. Ježíš ti zajisté bude pozorně naslouchat a pro tvé zásluhy a na tvoji přímluvu udělí dobré zdraví této nemocné osobě. Tuto milost očekáváme skrze tvé prostřednictví a jsme přesvědčeni, že Bůh sám v nás podnítil tuto modlitbu k tobě a že skrze tebe budeme vyslyšeni.

Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

 

TŘETÍ DEN

Ó, Božské Srdce Ježíšovo,

jehož život zde na zemi i v nebi plyne v projevování bezmezného smilování a milosrdenství vůči ubohému, trpícímu lidství, shlédni milostivě na tuto ubohou, nemocnou osobu, která Tě našimi ústy s důvěrou prosí o zdraví těla.

Ježíši, Ty víš, jak velice on (ona) trpí na svém lůžku. Chceš-li, můžeš jej (ji) zachránit, tak jsko jsi zachránil mnohé, kdo byli nemocní a sužováni těmi nejrozličnějšími neduhy.

Drahý Pane, s vědomím nehodnosti Tvého vyslyšení prosíme o podporu naši milovanou svatou Ritu, skrze niž jsi již tolikrát rozdával z pokladnice svého milosrdenství.

Drahá světice, pros milého Ježíše za nás a tuto nemocnou osobu, která zcela důvěřuje ve tvoji ochranu. Odvoláváme se na zásluhy, které jsi získala během posledních čtyř let svého života skrze utrpení způsobené záhadnou a trpkou chorobou, která tě přivedla do ráje. Žádej Pána o vyplnění naší prosby: o zdraví této nemocné osoby, kterou ti svěřujeme tak, aby ti co nejdříve mohl (mohla) vzdát díky a opět vykonávat vše, čeho je zapotřebí k jeho (jejímu) posvěcení.

Otče náš... Zdrávas Maria... Sláva Otci...

Více modliteb, životopis i recepty a informace o svaté Ritě naleznete na tomto odkazu: https://stillerrita.wixsite.com/saint-rita-of-cascia/novena-s-rita-1