Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši ? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši ? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Kázání :

První staroslověnská legenda o sv.Václavovi vypráví jeho životní příběh. Až my tu nebudeme co bude možné napsát o nás ? Nepotřebujeme nějakou glorifikaci, to není zapotřebí, ale jednoduše napsat, ten člověk byl takový a takový. 

O sv.Václavovi legenda praví, že byl milostí Boží dokonalý ve víře. Všem chudým prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné příjímal podle slov evangelia, vdovám nedal ukřivdit, všechny lidi, chudé i bohaté miloval, přisluhoval služebníkům Božím, mnohé kostely zdobil zlatem. 

Tak to je výčet, který máme v legendě. My bychom byli rádi, kdyby o nás bylo napsáno jen něco malinko. Tímto srovnáním si máme uvědomit velikost osobnosti sv.Václava. Kde tyto skvělé vlastnosti Václav získal ?

Máme-li na tuto otázku odpovědět apk poslechněme co Ježíš řekl jednou při sv.přijímání sv.Augustýnovi:„Já jsem pokrm silných; musíš růst a budeš mě požívat. Nebudeš mě však proměňovat v sebe jako pokrm pro své tělo, ale ty se budeš proměňovat ve mne.“

1) Takže sv.Václav se proměňoval v Krista skrze eucharistii. 2) Ale této proměny je schopno i Boží slovo. Ono je určeno Bohem k tomu, aby se stalo tělem jako se stal Kristus a přebývalo mezi námi. Jsme formováni tedy 2-jím způsobem: a) eucharistii, která nás proměňuje do podoby Krista b) jsme formování Božím slovem (BS),které se do nás vtěluje. Babička Ludmila rozhodně vedla vnuka Václava k plnění BS.Musíme si uvědomit, že doba, kdy tady působili Cyril a Metoděj byla nedávná. A právě oni přinesli českému lidu Boží slovo ve srozumitelném jazyku. Takže na BS byl dán velký důraz. S tímto akcentem byla formována i sv.Ludmila, která formovala duši i charakter sv.Václava BS.

Nic není důležitějšího i pro naši formaci než abychom pravidelně přistupovali ke sv.přijímání a mohli se měnit do Kristovy podoby a abychom byli formováni i BS, které je tak rozmanité a které se vtěluje do našich údů. Kež nám v této formaci pomůže i přímluva sv.Václava, sv.Ludmily a sv.Cyrila a Metoděje.