Tweety sv.Otce - jsou zastaveny ! Elon Musk zpoplatnil Twitter

Tweety sv.Otce - jsou zastaveny ! Elon Musk zpoplatnil Twitter

               Tweety sv.Otce 

Leden 2023        Únor 2023      Březen 2023

 •  
  1.4.

  Svatý týden znamená vstupovat stále hlouběji do Boží logiky, do logiky kříže, což není primárně logika utrpení a smrti, ale spíše logika lásky a darování sebe sama, které přináší život.

  Děkuji všem za jejich blízkost a modlitby. Marii svěřuji nemocné, zvláště ty nejmladší, jako ty, které jsem potkal na onkologickém oddělení v Gemelli. Modleme se za ty, kteří trpí ztrátou svých blízkých, a za ty, kteří pracují v nemocnicích. Chce to odvahu. Obdivuji je.

 •  
  2.4.

  "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mt 27:46). Toto jsou slova, která nás přivádějí k samému srdci Kristova utrpení, k vyvrcholení utrpení, které nesl, aby nás zachránil.

  Opuštěný Kristus nás podněcuje k tomu, abychom Ho hledali a milovali v opuštěných. Neboť to nejsou jen lidé v nouzi, ale je tam On – Ježíš opuštěný – Ten, který nás zachránil tím, že sestoupil do hlubin našeho lidského stavu

 •  
  3.4.

  Bůh se rozhodl vstoupit do našich lidských dějin tou nejtěžší možnou cestou: křížem. Tímto způsobem by nikdo nemohl být tak zoufalý a nemohl Ho najít, dokonce ani uprostřed úzkosti a opuštěnosti. Bůh dorazil přesně tam, kde jsme si nemysleli, že by mohl být.

  V těchto dnech Svatého týdne se Modleme se společně intenzivněji za válkou zmítaný lid Ukrajiny a za všechny národy prožívající válku, aby se s Boží pomocí otevřely cesty míru.

 •  
  4.4.

  Z kříže se lilo odpuštění a znovu se zrodila bratrská láska: Kříž nás činí bratry a sestrami

 •  
  5.4.

  Během těchto svatých dnů se přibližme k Ukřižovanému. Postavme se před něj, svlečení, abychom se na sebe upřímně podívali a odstranili vše, co je nadbytečné. Podívejme se na něj, zraněného, ​​a vložme své rány do jeho. Nechme Ježíše, aby v nás obnovil naději.

 •  
  6.4.

  Bez Ducha Páně nemůže existovat křesťanský život. Bez jeho pomazání nemůže být svatost. Je vhodné, že dnes, v den narození kněžství, uznáváme, že On je u zrodu služby, života a vitality každého pastora.

 •  
  7.4.

  Na kříži se Ježíš odmítl poddat zoufalství, ale modlil se a svěřil se Otci. Ve své opuštěnosti nadále miloval své ukřižovatele a odpouštěl jim. Ježíš nás ve své opuštěnosti žádá, abychom viděli a měli srdce pro mnoho „opuštěných Kristů“

  Křižová cesta    https://t.co/0otIltcK1U

 •  
  8.4.

  Dnes vás síla Velikonoc vyzývá, abyste odvalili každý kámen zklamání a nedůvěry. Pán je odborníkem na odvalování kamenů hříchu a strachu. Chce osvětlit vaši posvátnou vzpomínku, vaši nejkrásnější vzpomínku, aby vás přiměl znovu prožít vaše první setkání s ním.

  Oživme krásu té chvíle, kdy jsme si uvědomili, že žije a učinili jsme z něj Pána svého života. Vraťme se do Galileje. Ať se každý z nás vrátí do své Galileje, na místo, kde jsme se s ním poprvé setkali. Povstaňme k novému životu!

 •  
  9.4.

  Abychom znovu povstali, začali znovu, abychom se vydali na cestu, musíme se vždy vrátit do Galileje, to znamená vrátit se do živé, konkrétní a hmatatelné paměti našeho prvního setkání s ním.

  Ježíš, Živý, je s námi navždy. Ať se církev a svět radují, neboť dnes již naše naděje nenarážejí na zeď smrti, neboť Pán nám postavil most k životu.         https://t.co/ofT3yeultk

  Kéž si dovolíme zažít úžas nad radostným zvěstováním Velikonoc, nad světlem, které osvěcuje temnotu a šero, do nichž se náš svět až příliš často ocitá.

  Pospěšme si, abychom překonali naše konflikty a rozdělení a otevřeli svá srdce těm, kteří to nejvíce potřebují. Pospěšme si na cesty míru a bratrství.

 •  
  10.4.

  GospelOfToday nám umožňuje znovu prožít setkání žen se vzkříšeným Ježíšem o velikonočním ránu. Ježíš se s nimi setkává, když ho jdou zvěstovat. To je krásné: když hlásáme Pána, Pán přichází k nám.

 •  
  11.4.

  Když je naděje vyčerpána a cítíme osamělost v srdci, vnitřní únavu, muka hříchu, strach ze selhání, vraťme se k Ježíši. Neboť On je jediný, kdo vždy porazí smrt a vždy obnoví náš život.

 •  
  12.4.

  Bratři a sestry, naplněni radostí zmrtvýchvstalého Krista, prosme o milost být církví, která se „vystěhuje“, společenství misionářských učedníků, kteří přebírají iniciativu a jsou odhodlaní hlásat evangelium pokoje a milosrdenství.

  Před 60 lety oslovil sv. Jan XXIII. encykliku „Pacem in terris“ církvi a světu. Zvu všechny, aby si ji přečetli, protože je aktuálnější než kdy jindy. A modlím se, aby to hlavy národů umožnily inspirovat projekty a rozhodnutí

  https://t.co/ip96yIneqi

 •  
  13.4.

  Naše rány mohou být průchody, otvory, které napodobováním ran Páně umožňují proniknout Božímu milosrdenství. Jeho milost mění naše životy a dělá z nás řemeslníky #míru a smíření.

 •  
  14.4.

  Přivítejme milost Kristova vzkříšení! Nechme se obnovit Božím milosrdenstvím. Dovolme síle Jeho lásky proměnit i naše životy. A staňme se agenty tohoto milosrdenství, aby spravedlnost a mír ve světě vzkvétaly.

 •  
  15.4.

  Dnes, kdy je svět stále více zmítán válkou a vzdaluje se Bohu, stále více potřebujeme Otcovo milosrdenství. Pojďme modleme se  o Božské Milosrdenství

 •  
  16.4.

  Rány vzkříšeného Ježíše jsou znamením Lásky, která překonává nenávist, odpuštění, jež odzbrojuje pomstu, života, který vítězí nad smrtí.

  Vyjadřuji svou blízkost všem našim bratrům a sestrám, kteří dnes slaví Velikonoce. Drazí bratři a sestry, kéž je Vzkříšený Pán s vámi a naplní vás svým svatým Duchem! Veselé Velikonoce vám všem!

  Modleme se společně za oběti války, které dál rozsévají smrt strašlivými způsoby, prosme Boha, aby svět už nikdy nemusel zažít šok z násilné smrti lidskou rukou, ale úctu k životu, který dává a obnovuje svou milostí!

  V tuto neděli Božího milosrdenství, s jistotou výkladu pocitů věřících na celém světě, směřuji vděčnou myšlenku k památce svatého Jana Pavla II., který byl v posledních dnech předmětem urážlivých a nepodložených závěrů.

   

 •  
  17.4.

  Máte-li sny o skutečné slávě, nikoli o slávě tohoto pomíjejícího světa, ale o slávě Boží, toto je cesta, po které musíte jít: skutky milosrdenství vzdávají slávu Bohu více než cokoli jiného.

 •  
  18.4.

  Naše naděje se nazývá Ježíš. Je naživu a zlo nad Ním již nemá moc. Neúspěch nám nemůže zabránit v tom, abychom začali znovu a smrt se stává průchodem k začátku nového života.

 •  
  19.4.

  Modleme se, abychom se nikdy neunavili vydávat svědectví o evangeliu, a to ani v dobách soužení. Kéž jsou všichni svatí mučedníci semeny míru mezi národy pro lidštější a bratrštější svět, zatímco očekáváme plnou manifestaci Království nebeského.

  Vytrvejme ve své blízkosti v modlitbě za drahou a ztrápenou Ukrajinu, která i nadále snáší strašné utrpení. Pojďme se PrayTogether.

 •  
  20.4.

  Boží pohled se nikdy nezastaví u naší minulosti plné chyb, ale s nekonečnou důvěrou se dívá na to, čím se můžeme stát

 •  
  21.4.

  Chválit Boha je jako dýchat čistý kyslík: očišťuje duši, nutí tě dívat se daleko dopředu, nenechává tě uvěznit v těžkých a temných chvílích strádání.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 21, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 22, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 23, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  25.4.  Elon Musk koupil Twitter a od dnešního dne ho zpoplatnil

  Doplňte obsah sekce 24, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 25, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 26, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 27, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 28, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 29, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  ***

  Doplňte obsah sekce 30, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.