Slova svatého evangelia podle Jana.

Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: „To je skutečně ten Prorok!“ Druzí zase: „To je Mesiáš!“ Ale jiní namítali: „Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?“ Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku. Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: „Proč jste ho nepřivedli?“ Služebníci odpověděli: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ Farizeové jim na to řekli: „I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon - kletba na ně!“ Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: „Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?“ Odpověděli mu: „Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.“ A každý se vrátil domů.

K rozjímání

Je velmi nebezpečné, když si člověk narýsuje vlastní souřadnice, a pak škrtá každý Boží krok, který přesahuje tyto vytyčené meze. Ježíši, uzdrav mé srdce svým slovem, aby dovedlo vnímat tvé překvapivé působení! Uzdravuj mé oči, aby se nezavíraly před tím, co přesahuje má schémata a očekávání. Ježíši, dej mi pokorné a tiché srdce, jenž dokáže vnímat jemné tahy tvé milosti uprostřed rušného světa.