Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

Homílie :

Tak tu máme poslední neděli adventní. Jak nám to úžasně uběhlo. A věci se najednou dávají do pohybu. V 1.čtení zaznívá krásné proroctví. P.Bůh to začíná rozjíždět. Zaznělo Hospodinovo slovo králi Davidovi.Ne David, ale Hospodin buduje a staví Boží dílo na zemi.Ne David pro Hospodina, ale především Hospodin pro Davida bude konat velké věci.To muselo Davidovi docvaknout po tomto proroctví. A ne z kamene ale Hospodin staví z lidí. To nikdo na světě nedovede. Hospodinova stavba je realizována v lidech a pro lidi.

Hospodin to začal u Abraháma a teď po 800stech letech přidává na tempu a uplyne ještě 1000 let a pak se to stane co řekl. Žalmista říká, že 1000 let je u Hospodina jako jeden den a jeden den je u něj jako 1000 let.Mnoho generací se těšilo na to co přišlo v evangeliu. I když představu měli určitě jinou. Ať už to byli králové, kněži, nespočet těch kteří očekávali a doufali celý život.Nedočkali se. Ale tam navrchu jim to Pán ukázal a naplnil jejich touhy a všechno jim vynahradil. Hospodin je jediný který tak dlouho čekal, celé věky, staletí, tisíciletí, on jediný tak dlouho čekal až najednou to přišlo...

Jakoby do tohoto okamžiku vložil všechno své úsilí, starostlivost, pravdivost toho co řekl v proroctvích, něhu, lásku, pokoru když se skláněl k malé a tak mladé dívence Marii, aby ji dal to nejvzácnější a nejvznešenější co má, co je poklad jeho života. Svěřuje své bohatství, ne králi, ani princezně, ani kněžím, ani prorokům, ani vznešeným lidem, ale obyčejné dívence jménem Maria, kterou si již předem připravil. Všechno důkladně promyslel a připravil ve skrytosti svého božského srdce. A co se stalo jste slyšeli v evangeliu. Na to myslel, když promlouval ke králi Davidovi. A teď už to není proroctví ale skutečnost, jenž se odehrává před naším zrakem. Vstoupili jsme do finále. Plod jeho božské lásky opustilo nebe a ubytovalo se mezi námi v lůně této dívenky, tolik jím milované.

Dal jí plnosti milosti, aby mohla obstát a všechno zvládnout a také si připravil jejího snoubence Josefa. Který je bude chránit, pracovat pro ně a milovat je. V ppředí vždy budou ona a jej Syn ale v tomto krizovém roku, jenž prožívá celý svět nám staví před oči jejího snoubence. Bez něj by to nebylo možné zvládnout. Skrze papeže nám dal Bůh mimořádný rok sv.Josefa obdařený velkými milostmi. Církev na něj shlíží s respektem a velkou nadějí, neboť on je ochráncem celé církve.   Svatý Josefe, oroduj za nás !

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - ZDE