Slova svatého evangelia podle Jana.

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

Homílie:

3.neděle adventní 13.12.2o2o

Dnešní texty jsou opravdu bohaté.Nedá se ke všemu vyjádřit tak aspoň k tomu co je důležité. 
Všimneme si postavy Jana Křtitele, který už vstoupil na naši scénu minulý týden. Jde o hlubší pohled, jenž nám nabízí 3. neděle adventní.

Když Křtitel dostává otázky kdo vlastně je mohl by jednoduše zmást jak lidi tak spičky izraelského národa. Ale před Bohem to nejde. Tam musí být člověk opravdový. A proto řekne, že je hlas volající na poušti: Vyrovnejte cestu Pánu. Nejde mu vůbec o sebe ale Pána, ke kterému máme vyrovnat cestu, který přichází po něm, který je Světlem a on přišel na to světlo poukázat, jemu není hoden rozvázat řemínek u opánků. V Janově mysli a duši je ten, který přichází po Něm někdo obrovský, kdo nás přesahuje. Ne postavou ale mocí a posláním, které mu dává Bůh.

Jan se  ztrácí v pokoře, kterou má před Pánem a hlavně v nádherném svědectví, jenž vydává a nenechává nikoho na pochybách kdo je on a kdo je ten, jenž přichází po něm. Ukazuje na Ježíše z Nazareta svým hlasem.

Velmi zajimavé je, že se vše odehrává v Betánii na druhé straně Jordánu. Betánie v překladu znamená dům svědectví. A Jan v tomto domě vydal pravdivé svědectví kdo je on a kdo je Mesiáš. 

Pro nás je to velmi poučné. My máme vydávat taky svědectví. Komu ? No přece Ježíšovi. Dělejme to jako Jan Křtitel a buďme pravdivý v tom, kdo jsem já a kdo je On. Pak naše svědectví se bude dotýkat lidí a nenechá nikoho na pochybách. Pokud to tak budeme dělat bude to správné. Pak zakusíme pravou svobodu a bude nám dobře, protože jsme ukázali na pravý zdroj Světla a ukázali rovnou cestu. On je totiž mezi námi. Pro lidi to bylo fascinující. Mesiáš již stojí mezi vámi. To předtím nikdy nezaznělo. To je ta nejradostnější zvěst, která kdy mohla zaznít. Boží Syn je mezi námi ! Proč? „Protože tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Lidé očekávali a nejednou byl mezi nima. My též očekáváme příchod ten vánoční naplní se už zanedlouho, osobní, až si pro nás příjde a ten věčný na konci časů. Ale Bůh vždy splní, co slíbil. Pán přijde! Kéž jsme na jeho příchod připraveni. Kéž jej nepřehlédneme pokud žijeme, stojícího skromně v davu kolem nás.

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nebo klikni tady

Mše sv.je obětována Za zemřelou rodinu Andrýskovu, Zaoralovu ,s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu.