Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

K rozjímání

Digitální technika nás zaplavuje množstvím obrazového materiálu. Spousta fotografií z různých událostí velmi rychle zapadne silnou vrstvou prachu zapomnění. Nicméně záběry z těch nejdůležitější životních událostí si člověk pečlivě roztřídí a uloží do rodinného alba. Jeho prohlížení dokáže i po mnoha letech znovu oživit vzpomínku na vzácné chvíle. Ten, kdo je přítomen listování v rodinném albu, cítí, že byl poctěn nemalou důvěrou, protože podobné okamžiky se nesdílejí jen tak s kýmkoliv a kdykoliv. Takový host neboli přítel, jenž má možnost často prožívat důvěrné chvíle v nejužším rodinném kruhu svých hostitelů, si postupně velmi snadno osvojí i jejich specifickou mluvu, zvyky, životní styl a mentalitu.
Evangelista Lukáš nám nabízí podobnou příležitost. Jeho prostřednictvím nás Maria zve přímo do své domácnosti. Chce s námi sdílet ty nejdůležitější a nejzásadnější okamžiky svého života. Můžeme být u toho, když přijímá andělovo poselství. Smíme pozorovat její tvář, její pohyby a gesta, slyšet její slova... a osvojovat si její životní styl a její mentalitu.