Slova svatého evangelia podle Marka.

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."

Homílie : 

Připravte cestu ! Ale každý mluví o jiné cestě. Izaiáš mluví o cestě zpět do země zaslíbené. Jeho příměr srovnané cesty je možná vzat z babylónské kultury, kde židé byli vzati do otroctví, kde se před chrámy pro průvod s bůžky také připravovala a srovnávala cesta. Jako v Babylonii, tak je zapotřebí srovnat nejprve cestu pro příchod jediného Boha, Hospodina, který se, (triumfálně) navrátí do Jeruzalémského chrámu po babylonském vyhnanství. Jeruzalém byl v té době v troskách a Boží hora Sión zarostlá a zpustlá.Po návratu z otroctví se cestu podařilo vybudovat. Ale právě proto zde zaznívá prorocké slovo o novém začátku.
V evangeliu vystupuje Jan Křtitel. Ten mluví již o zcela jiné cestě. Je opět citován prorok Izaiáš : Hle, já posílám svého posla před tebou.On ti připraví cestu.Hlas volající na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Tady jde o cestu ,kterou je třeba připravit pro Boha, pro Pána přicházejícího. 
  
Markovo evangeliu klade za počátek Ježíšova cesty všeho dvě prostá slova. Z nadpisu se dovídáme to hlavní. „Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím.“ (Mk 1,1) Zpozorněme! „Syn Boží“. Pro křesťana zvolání srdce: „Synu Boží“ je začátek všeho. To je startovní čára. Nevolá-li srdce „Synu Boží!“, pak jsem ještě ani nezaklekl na startovní čáru cesty adventem. Advent je startovní čára odkud se rozbíhám a běžím po cestě, která je mi vytyčena, která je přede mnou a kterou vidím dopředu. Na první pohled je krásná. Neběžím do Jeruzalemského chrámu na Sión, kde se připravuje cesta pro Boha, ale běžím po cestě přímo k Bohu. A prorok Izaiáš mi říká, že k Bohu se běží po rovné cestě. Takže se musím vyhnout horám,kopcům,kde se uctívali různá božstva,vyhnout se zákrutám, zatáčkám různých filosofií, které často běžce svedou na zcestí a také se vyhnout cestě drsné,kterou je jen lidské slovo a běžet po krásně upraveném povrchu Božího slova, kde to běží jakoby samo a nohy se jen nadnášejí. 

Boží slovo na cestě k Bohu nádnáší a dává křídla, jako by dává přímo let. Jak to vidíme u Jana Křtitele nebo u Panny Marie nebo u Alžběty či proroka Izaiáše. Má sílu pozvednout i nás a proměnit na začátku adventu

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nebo tady

Mše sv.je obětována Za zemřelé kmotry Lochmanovy, Annu a Stanislava a za rodiny dětí, které nesli ke křtu