Slova svatého evangelia podle Jana.

Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Proto židé tomu uzdravenému namítli: „Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!“ Odpověděl jim: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a choď!'„ Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a choď'?“ Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“ Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu.

k rozjímání

"Chceš být zdráv ? - Pane,nemám nikoho...."Odpověď nemocného poněkud překvapuje. Ježíš se přece neptá na jeho příbuzné a přátele, kteří mu pomohou k vodě ? Ptá se na jeho touhu po uzdravení. Odpověď nemocného však odhaluje hlubší a závažnější nemoc, než je fyzické ochrnutí. Tou nemocí je osamělost člověka a jeho naprostá odkázanost na sebe sama a na svou vlastní bídu.

"Vezmi své lehátko a choď !" - Uzdravený může nyní jít sám vstříc těm druhým,jako první,vždyť to je podstatou sobotního dne: Člověk se setkává se svým Otcem a se svými bratry. Ježíšovi odpůrci, kteří tak vehementně brojí proti uzdravování v sobotní den, dávají najevo, že jsou stiženi vážnou duchovní nemocí. Ačkoliv jejich nohy chodí, jejich srdce jsou chromá a připoutaná k jejich vlastním utkvělým představám. 

Pane, uzdravuj mé srdce z podobných nemocí !