Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co vykonal v Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky. Přišel tedy zase do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, aby šel a uzdravil mu syna - už totiž skoro umíral. Ježíš mu řekl: „Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“ Královský úředník mu odpověděl: „Pane, přijď, než moje dítě umře!“ Ježíš mu řekl: „Jen jdi, tvůj syn je živ.“ Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: „Tvůj syn je živ!“ Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být lépe. Odpověděli mu: „Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala horečka.“ Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: `Tvůj syn je živ.' A uvěřil on i všichni v jeho domě. To bylo druhé znamení, které Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska do Galileje.

K rozjímání:

 V dnešním úryvku se dočteme, že královský úředník uvěřil 2x. Což normálně v textech nebývá. Anebo evangelista udělal chybu ? Rozhodně NE. Královský úředník napoprvé uvěřil,když Ježíš vyslyšel jeho prosbu, že jeho syn bude žít, tak mu uvěřil. Když pak přišel domů a zjistil, že nemoc opustila jeho syna ve chvíli, když on rozmlouval s Ježíšem, jeho víra zesílila a uvěřil on i všichni v jeho domě. Ježíš netrvá na tom, aby naše víra byla 100% dokonalá,stačí aby byla malá,jako hořčičné zrnko.Jsme povolání k postupnému růstu víry v Něho.Skrze malé krůčky se uskutečnuje velká cesta.