Slova svatého evangelia podle Matouše.

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

Homílie :

29.neděle v mezidobí 2020

Ježíšova inteligence je úžasná. Nesnaží se vyhnout léčce kterou mu nastrážili farizeové a herodiáni. Ježíš ví, že když řekne „plaťte císaři daně“, ztratí svůj kredit, svoji popularitu u lidu a stane se v jejich očích kolaborantem. Řekne-li, „neplaťte daně císaři“, stává se politickým rebelem a jako takový může být u římské vrchnosti obžalován. A císařští vojáci si s takovým buřičem už dokáží poradit. Otázka záludná, pokrytecká, vychytralá. Farizeové čekají v povzdálí jak to dopadne. Je to příležitost jak ho chytit do léčky. Situace zdánlivě nemá řešení. Ale Pán si ví vždycky rady. To co jim předvede je geniální. „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

Nemáte radost z tak úžasného Pána ? Pán Bůh si ví vždycky rady. Vždy má řešení i ve zdánlivě neřešitelné situaci. S tím bychom měli počítat ve svém životě. Učit se na něj spoléhat, že On si ví rady za všech okolností. Určitě to můžeme vztáhnout i na současnou pandemickou krizi celosvětovou. Arcibiskup napsal, že bychom se měli ptát co nám tím Bůh chce říci. Pokud by se to týkalo jednotlivce, tak by to nemuselo být složité na to přijít, když mu budeme naslouchat. Ale ono se to týká celého světa. Zdá se, že odpověď bude složitější. Ale zdá se, že Bůh nemá složitosti to máme jenom my lidé.

V dnešním 1.čtení slyšíme o králi Kýrovi. Tento perský král si (s Hospodinovou pomocí) podmaní obrovské území, včetně celé Mezopotámie a Babylóna a co víc, cíleně usiluje o návrat porobených národů do své vlasti, tedy týká se to i Izraelitů. To je počin hodný skutečného panovníka. Takové řešení Izraelité nečekali. Nebyla to jejich zásluha ale Hospodinova, který si zvolil za svůj nástroj babylonského krále Kýra a znovu si uvědomili, že svůj osud namají ve svých rukou ale je v rukou Hospodina.

Bůh zná vychodisko i ze současné krize. Nemusí být složité. Jestli není náhodou ukryto v následujícím příběhu:
Jeden kostelník se v těchto dnech vracel ze mše svaté. Zastavil ho nevěřící soused a posměšně mu povídal: „Jak se to modlíte? Teď hlásili, že se za jediný den nakazilo 9.000 lidí.“ Kostelník se nenechal vyvést z míry a
odpověděl: „Vidíte, sami na to nestačíme, budete nám muset s tím modlením pomoct.“ Soused se zamračil:
„Já se nikdy modlit nebudu.“ Kostelník na to jen pokýval hlavou: „Myslím, že až za den nebude 9.000 nakažených, ale mrtvých, budete se modlit úplně všichni.“

Chceme Pane chválit tvé jméno, které je svaté a vyvyšovat tvou svatost, lásku a milosrdenství. Shlédni na nás slabé a ubohé a obrať naše srdce k tobě, abychom tě milovali a v tobě nacházeli mír, útěchu a požehnání. Nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v tobě.

 

 ZÁZNAM  ⇓

Mše sv je obětována za živé i † farníky