Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš.“

Kázání :

Když Pán říká, že toto pokolení je zlé, tak nemá asi n amysli obyčejné lidi ale představitelé zákona. Ti neustále vymyšleli jak by Ježíše dostali. A jsou to právě oni, kteří žádají po něm znamení, jenž by dokázal božský charakter. Ale Ježíš jde ve šlépějích Písma Svatého, čili Božího Slova. A bere si za příklad Jonáše. Až na druhý pokus Jonáš jde a káže, že bude Ninive vyvráceno, Ninivští uposlechli a činili pokání. Ježíš taky první slova řekl přiblížilo se k vám BK, obraťte se a věřte evangeliu. A Ježíš je víc než Jonáš je BOŽÍ SYN. Ježíš je pro nás mnohým znamením. Ježíš hlásá, aby se lidé k něme obrátili a jemu uvěřili a dostanou milost a pak jim budou odpuštěny hříchy. Koná zázraky, jenž vedou k uznání Ježíše jako Boha. Bude 3 dny v hrobě jako Jonáš byl 3 dny ve velrybě. A největší znamení kdo je Ježíš a odkud je - je jeho zmrtvýchvstání. Pavel říká,vstal-li Kristus pak jsou vám odpuštěny všechny hříchy a náš život je skrytý v Kristu. 

 

 

Evangelium – Lk 11,37-41

Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnua pak vám bude všechno čisté.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.“

ZÁZNAM   ⇓

M še sv.je obětována Za + Alenu a Leopolda Sivkovy a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.