Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: 'Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“

Kázání :

Znalec zákona odpověděl Ježíšovi velmi správně. Co se týká hlavního přikázání Boha v tom jsou představitelé židovského zákona dobří, proto odpovídá dobře.  Ale už není tak dobrý, co se týká blížního, protože tam láska k blížnímu nebyla u židů tak jednoznačná. Proto se ospravedňuje a ptá, kdo je můj bližní ?
 
Ježíš vypráví kratičký příběh, který jsme již mnohokrát slyšeli. O člověku, kterého o všechno obrali, zbili a nechali napolo mrtvého. Ježíš asi úmyslně vypráví velmi srozumitelně, aby každý na této modelové situaci poznal, kdo je můj bližní. I znalec zákona odpovídá velmi správně na otázku kdo z těch 3 se zachoval jako bližní.
 
Myslím, že Ježíš ten příběh zvolil právě proto, aby poukázal na milosrdenství. Jenom milosrdenství pohne lidským nitrem. Není náhoda, že si dnes připomínáme sestru Faustýnu, které Pán zjevil Boží milosrdenství. Těch myšlenek o milosrdenství ji zjevil opravdu mnoho a kdybych je předvedli na jednoho jmenovatel, tak bychom řekli, co jí Ježíš zjevil o milosrdenství. " Je největší vlastností Boha a lidstvo se nedočká pokoje, pokud se neobrátí k Božími milosrdenství."Církevní otcové spatřovali za milosrdným Samaritánem právě Ježíše jak se sklání nad tím ubožákem. Ale taky velmi dobře jej můžeme vidět v tom okradeném a polomrtvém člověku. Pán bere na sebe různou podobu, jen abychom mu prokázali BM. 

 

ZÁZNAM 

Mše sv.je obětována Za + Viktora Kopřivu, manželku a 2 rodiče.