Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když se (jednou) Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.“

Kázání :

Bůh vstupuje do světa v osobě Ježíše Krista. Na první pohled se zdá, že vše je jak má být. Ale začne se postupně naplňovat Izaiášovo slovo neboli přirovnání jako je vzáleno nebe od země , tak jsou vzdáleneny myšlenky Boží od myšlenek lidských.
A vidíme  to v dnešním evangeliu. Kdo je Ježíš nazaretský ? Již ve včerejším evangeliu se ptá král Herodes a dostává nejrůznější odpovědi. Mají jedno společné. Ať už je to Jan Křtitel, nebo prorok Eliáš nebo jeden z dávných proroků mají společné to, že byli vzkříšeni, takto lidé uvažují a nedělá jim to problém, že by mohl být někdo vzkříšen. Ale Herodes se ptá, vždyť Jana Křtitele dal popravit !? Kdo je tedy tento muž ?  Otázku dnes dostávají i učedníci. Za koho mne pokládáte ?
Ta odpověď Petrova je správná. Ale nikdo z nich netuší, jak je veliký rozdíl mezi Meiášem dle představ lidských a Mesiášem, dle představy Boží. Zrovna tak, jako je vzdáleno nebe od země. A když se naplní představa Boží o Mesiáši napíše sv.Pavel, že my křesťané kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství ale pro křesťany je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
Protože právě na kříži, jak říká Pán sestře Faustýně v okamžiku, kdy voják otevřel Ježíšův bok, vytrysklo Boží milosrdenství ( BM ) pro lidstvo a jednou provždy zvítězilo BM nad přísnou Boží spravedlností. Tento proces je trvalý, nevratný. A od té doby proudí  BM jako rozvodněný potok do světa. Jsem v tom proudu i já ? Nestojím mimo ? Rozvodněné vody potoků, řek, v dnešní době nám ubližují. BM je živá voda ve které se nikdy neutopím, která mne oživuje. Ó jak je blahodárná !