Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Homílie :

Pán věděl velmi přesně co se v jeho životě stane. Pokud by to nemělo smysl,to co Ježíš předpovídá, pak je to hrozná řeč, jen tak plácá nesmysly. Chápeme Petra, že mu řekne, toto se ti nikdy nestane. Jako by slyšel jen, že bude muset mnoho trpět a že bude zabit. Ale on tam ještě říká, že bude 3-tího dne vzkříšen. Takže to nemůže být jen takové plácání. Takto nedokáže mluvit člověk, který jen plácá. Nevysloví větu o vzkříšení. 

Samozřejmě, že my už dnes víme, že Ježíš mluvil pravdu, zazněla zde prorocká řeč. A všechno co řekl se naplnilo. Byl to Boží plán, byla to pro Ježíše Boží vůle. Aby zachránil člověka, musel jít po té samé cestě hříchu jak šel člověk. Jenom s tím velkým rozdílem, že člověk na té cestě hřešil, kdežto Ježíš na té cestě bral na sebe lidský hřích,aby jej odčinil. Člověk na cestě hříchu propadá smrti, kdežto Ježíš na cestě hříchu bere na sebe i smrt a všechno vzkřísí čili proměnuje v nový život. 

První co je tu pozitivní, že Pán říká, že předpověď utrpení,zabití a vzkříšení jsou božské věci. Pán nás vybízí k následování, abychom to udělali jako to udělal ON. Máme vzít podle jeho vzoru svůj kříž.Ne kříž sousedův, nebo něčí jiný ale svůj kříž. To je tedy za další. Proč to máme udělat podle jeho vzoru ? Asi proto, že tato cesta byla úspěšná, vedoucí ke vzkříšení. Na tuto cestu Bůh odpověděl.

Utrpení, bolesti,kříže se nám nevyhnou. Byly, jsou a budou. Trpět ale bez Boha,bez smyslu vede člověka ke strašným závěrům v životě. Lidé umírají v beznaději. Ale pokud budeme trpět,nést bolest s Ježíšem, pak tomu dáváme jeho smysl a jdeme jeho cestou a to je cesta, jenž vede ke vzkříšení, i když ještě trpím a nevidím světlo na konci tunelu. Matka Tereza mnoho let trpěla opuštěností od Boha, stejně jako Ježíš zakoušel opuštěnost od Otce. 

Svatí by nám řekli, že i když trpíme, tak je to veliká milost. Pán unesl veškerou bolest a utrpení světa. A on nám pomůže nést svou milostí náš vlastní kříž. Nikdy jej neponeseme sami ale společně s ním zachraňuji sebe i mé bližní a tak se s Ježíšem podílím na záchraňování světa nesením vlastního kříže.