Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Kázání:

Ježíš v evangeliu říká o farizejích,všechny skutky dělají jen proto,aby se ukázali před lidmi. Ti už svou odměnu dostali. Ve víře je důležité, abychom všechny skutky konali z lásky k nebeskému Otci, neboť on vidí i to co je skryté. U Boha je velikost člověka posuzována podle služby,jak říká Pán v závěru evangelia. Dnes slavíme Pannu Marii jako královnu. Poté co byla vzata do nebe je korunována za královnu. Pán Ježíš je král a Panna Maria je královna. Ježíš řekl, že nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.A to stále činí. Daleko ještě ve větší míře nám slouží, když je v nebi. Stejným způsobem slouží Panna Maria, mnohem více teď, když je v nebi. Její služba spočívá v tom, že nás vede ke Kristu jako matka, jako panna, jako služebnice jako královna nebe i země.