Slova svatého evangelia podle Matouše.

Nějaký (člověk) přistoupil (k Ježíšovi) a zeptal se: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ On mu řekl: „Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání.“ Zeptal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Jinoch mu řekl: „To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“ Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.

Kázání :

Mladík touží po věčném životě, proto se ptá Ježíše jak toho dosáhnout. Sv.Jan Zlatoústý připomíná, že lidé k Ježíšovi přistupovali z motivů uzdravení. Mládenec má jiný motiv. Proto si musíme tohoto mládence vážit, když ho zajímá motiv věčnosti. Ježíš mu odpovídá, proč se mne ptáš, co je dobré ? Jenom jeden je dobrý. Ježíš podtrhuje skutečnost, že usilování o věčný život je v posledním důsledku usilování o někoho. Dobro není neosobním etickým principem. Toto "Dobro" má svou tvář, je osobou a nemůže vzniknout  jen samo od sebe mimo tuto osobu.