Přípravou na svátek BM byla novéna, která začíná každoročně na Velký pátek a končí v sobotu poslední den oktávu velikonočního. Tuto novénu ještě s dalšími prostředky BM dal P. Ježíš poznat sestře Faustyně, kterou si Pán vybral, aby nám zjevil o BM spoustu důležitých skutečností. Jak sám Pán říká, je to poslední prostředek k záchraně lidstva, který nám dává. 

Když se podíváme na všechny informace, které jsou nám dostupné díky sestře Faustýně o BM, tak nabydeme dojmu, že se tu nejedná jen o nějakou modlitbu jako je např. pobožnost sv. Brigity nebo další skvělé modlitby ale, že tu Ježíš vytváří něco úplně nového, můžeme to nazvat jiný způsob modlitby za druhé lidi. V novéně nás Pán učí, abychom každý den přiváděli do jeho srdce jinou skupinu lidí a ponořili je do moře milosrdenství, právě jsem citoval Ježíšova slova. On sám říká, že všechny tyto duše uvede do domu svého Otce. A právě ve druhé části modlitby se obracíme vždy k Otci, aby vyslyšel pro bolestné utrpení svého syna modlitbu za tu skupinu lidí, kteří jsou již uzavřeni v Ježíšově milosrdném srdci. Slova této modlitby jsou velmi prostá ale velmi hluboká. Jde o modlitbu, kterou nás učí Ježíš. Ta slova modlitby jsou adresována sestře Faustyně s tím, že tímto způsobem se bude modlit v tomto životě ale i na věčnosti. Tak se stalo v životě polské řeholnice  a mise sestry Faustyny pokračuje na věčnosti tak, jak ji Ježíš předurčil. Analýza této modlitby jak ji Ježíš představuje, by si zasloužila mnohem hlubší teologický rozbor. 

Zdá se mi, že Ježíš nás učí modlit se v novéně k BM novým způsobem a tento způsob je vhodný jak pro věřící lidi, ale také i pro nás kněze. Myslím, že bychom mohli mluvit i spiritualitě, kterou Pán naznačuje. Spiritualita má svůj původ v latinském výrazu pro duchovní život. Jde víc než o nějaké cvičení nebo techniku, víc než denní půlhodinovou meditaci. Spiritualita je způsob, jak žijeme, a zahrnuje tedy všechno. Spiritualita mluví o následování Krista ve vlastním životě. Nejde o papouškování, ale o to, svým způsobem žít tu lásku, kterou žil Kristus, takto čteme na stránkách Pastorace.cz. Nabízí se nám, abychom se učili kopírovat styl modlitby, jaký nás Ježíš učí v této novéně. Zdá se, že nás Ježíš zve ke spiritualitě BM, kterou sám žil a kterou můžeme žít i my. V této modlitbě jsme přizváni abychom spolupracovali s Bohem na záchraně lidí. Bez naší součinnosti  nemohou být mnohé skupiny lidí vloženi do moře milosrdenství v Pánově srdci. Uvědomujeme si díky této modlitbě mnohem jasněni, my nejsme zachránci těchto lidí, je to Ježíš ve spojení nebeským Otcem a Duchem svatým. Tato modlitba nás uvádí do větší a jasnější pokory než kterákoliv jiná. Budeme mít taky podíl na radosti, že jsme přizváni, abychom se podíleli s Dobrým pastýřem na záchraně lidí.

 

Církev nás učí prokazovat skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Ježíš nás učí, jak se účinně modlit k BM a jak učinit svou modlitbu a pastoraci plodnou díky BM. Tak můžeme využívat modlitbu k BM ve prospěch našich bližních a vstupovat do větší hloubky lidských srdcí skrze Boží srdce, jenž je naplněno BM. Chopme se silného prostředku kterým BM je, řekl papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa. Jsme Ježíšem vyzváni, abychom byli milosrdní jako je milosrdný Otec v nebesích. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.