Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím.“

Kázání :

Než nás Pán pozve k následování, abychom kráčeli v jeho šlépějích, nejdříve nám sám ukáže cestu po které jde. A tu kterou ukazuje dnes slyšíme hned na začátku evangelia. Přišel nás zachránit. Musel zapřít sám sebe a vzít na sebe náš kříž.To bylo velmi bolestné pro Ježíše. Víme, že touto cestou Ježíš prošel vítězně. Proto nám říká, kdo chce jít za mnou bude mne následovat, bude muset zapřít sám sebe a vzít na svá ramena svůj kříž, obejmout jej a nést ho jako jsem ho nesl já. 

Ano, Pane, ty jsi měl dostatek lásky v tak těžkém kříži. My ji často nemáme, schází nám, pomoz nám nést náš kříž, aby do něj mohla vstupovat tvoje láska, která nás přivede též k vítězství.