Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“ Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Kázání: 

Naše víry pochází od Ježíše a On jí vede k dokonalosti, říká autor listu Židům. Dnešní zázrak na jezeře ukazuje dvě věci. 1) Božství Ježíšovo a 2 ) jak je na tom naše víra.

ad 1) kráčení po jezeře nebo proměnění na hoře Tábor jsou zázraky jenž ukazují na Ježíšovo božství. Je v něm něco co přesahuje jakékoliv lidství, lidskou přirozenost. A tím je božská přirozenost, která je v jeho osobě přítomna. Tím se Ježíš od nás liší. Božská přirozenost je pospolu s lidskou přirozenosti . Je mnohem vyššího řádu. Funguje nezávisle na lidské přirozenosti. 

ad 2) právě tyto zázraky božské přirozenosti vyvolávají odezvu v lidském životě a ukazuje se jak je na tom naše víra v Pána. Petr neobstál. Nedokázal věřit. Pak se klaněli Ježíšovi, to je jediné místo, kde se mu klanějí. I nás to potká v nějakém okamžiku  a ukáže se jak je na tom naše víra. Zda mu věříme nebo neobstojíme jako Petr.

Pane, posilni naši víru