Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci. Vtom k němu přistoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením dvanáct let, a dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž: "Jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena." Ježíš se obrátil, a když ji uviděl, řekl: "Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila." A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu (toho) představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl: "Odejděte! Vždyť to děvče neumřelo, jenom spí." Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal ji za ruku, a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině.

Kázání :

Dnešní příběh jsou 2 epizody, které do sebe zapadají, tak jako jedna mince, jenž má rub a líc. Je-li víra v Ježíše opravdová vytrhává člověka z nemoci i ze smrti. V prvním případě otce, prosícího za svou zemřelou dceru a ve druhém případě ženu trpící krvotokem. V případě otce, "...pojď , vlož na ni ruku a bude žít !" a v případě ženy s krvotokem :"Jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena." Pro nás je důležitý dopad víry do konkrétního života. Máme víru v Ježíše stejnou jako měli oni. ŽÍT znamená kráčet ve víře, která znamená "dotýkám se "  nebo  nechám se dotknout " Ježíšem ve svatém přijímání,chvíle po sv.přijímání jsou nejdůležitější... v jeho Božím slově, proto si jej tu čteme nebo "dotýkám se "  nebo  nechám se dotknout " v bližním .