Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

Kázání :

Petr a Pavel jsou 2 velké postavy naší církve. Stojí na samém počátku života církve. Petr trochu spíš než Pavel.Petr zažil Ježíše od samého začátku jako jeho učedníka a apoštol. Pavel nic takového neprožil. Jeho setkání s Kristem začalo několik let později před branou Damašku, kde se mu zjevil ježíš zmrtvýchvstalý. Každý tu cestu měl úplně jinou. Petr byl postaven do čela 12-ti apoštolů a věnoval se církvi jejímu počátku a růstu, kdežto Pavel žil mnoho let odloučen po setkání s Ježíšem před Damaškem, pak se s Petrem setkává, ale jen krátce a stává se z něho velký evangelizátor, jenž podniká daleké cesty, aby hlásal Krista a zakládá jednotlivé církvení obce.
Dnešní den je den jejich mučednické smrti, kterou podstoupili v Římě mezi léty 64-67. Jejich splečný den úmrtí mučednickou smrtí se slaví již od 3.století. Co si máme odnést z této slavnosti ?
Možná, to co Ježíš říká Pavlovi před Damaškem....Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ. Šavel Ježíše neznal osobně. Jen jel pronásledovat křesťany....pronásledovat křesťany znamenená podle toho co mu Ježíš říká, pronásledovat Ježíše. Nebo cokoliv činíme naším bratřím křesťanům, činíme Ježíšovi, nezapomínejme na toto hluboké spojení, které tu Pán vytvořil na této zemi.