Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš sestoupil s hory, šly za ním velké zástupy. Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čistý.“ A hned byl od svého malomocenství očištěn. Ježíš mu pak řekl: „Ne abys někomu o tom říkal ! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“

Kázání : 

...........Evangelista Mt začíná 8 kapitolu, která je věnována 10 zázrakům. Ježíš předtím učil a teď od 8 kapitoly dokazuje slova skutky. První 3 zázraky se odehrávají na místech Kristova přebývání v Kafarnaum, které si Ježíš vyvolil za město pro veřejné působení.Zázraky, které Pán učiní se týkají 3 lidí žijící na okraji židovské společnosti. Ten první, o kterém je řeč v dnešním evangeliu je malomocný. Ten prosí Pána, aby byl očištěn. Jeho nemoc je považována celou společností za důsledek hříchu a podle Zákona je nečistý a nemůže se s ním žádný člověk potkat, musí se lidem a lidskému obydlí vyhnout. Může být něco horšího než takové odmítnutí i vlastní rodinou a žít ve vyhnanství ? Malomocný poprosil a Pán ho hned uzdravil. Jakou naději Ježíš dával takovým lidem ! a dává ji dodnes. Padněme před ním na kolena a děkujme mu, vdyť máme za co nebo ho chvalme za veliké věci, které učinil mně i druhým nebo jej prosme s vírou jako malomocný, abychom byli uzdraveni. On má v sobě neuvěřitelnou lásku k člověku.