Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí."

Kazání :

Toto evangelium se čte na popleční středu a je to dobrý program na celou dobu postní. Ale ono se to hodí velice dobře přes rok. To důležité co zaznívá, abychom věci nedělali okázele před lidmi - almužnu,modlitbu,půst - abychom je dělali se zaměřením na Boha Otce. Ježíš o něm řekl, že vidí, to co je skryté. Sv.Jan Zlatoústý vidí v této trojici jednotu. Jedno nemůže být bez druhého. Almužna potřebuje modlitbu a půst. Modlitba, aby dosáhla větší účinnosti potřebuje almužnu a půst. Půst zase potřebuje k svému životu modlitbu a almužnu. Nedívejme se na tuto trojici jednotlivě ale pohledem jednoty a vzájemného doplňování a účinnosti.