Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!" (Potom) si zavolal dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."

Homílie : 

V tomto roce cyklu A,čteme o nedělích evangelium podle Mt. Tento úryvek, který zazněl, jsme již vícekrát slyšeli .Když jsem si to přečetl poprvé před touto nedělí, tak mne napadlo,proč si Mt dal práci s výčtem apoštolů, kteří od Ježíše dostali takovou moc ? Proč to bylo pro prvotní církev důležité ?
 
Ze 4 důvodů: za 1) žeň je vždycky hojná a nebude tomu jinak. Nikdy si nebudeme moci říci, že sklizeň je slabá nebo žádná. Vždy bude hojná a na tu žeň si povolává Pán své pracovníky a my ho máme prosit, aby nám poslal nové pracovníky.....za 2) Učedníci si vybírali sami svého Rabího, kdežto Ježíš postupuje zcela opačně. Je to Pán, který si volí. nezáleží to na nás, ale na něm koho vyvolí.Ježíš přinesl zcela novou věc..... za 3) je velké překvapení jakou moc předal Ježíš apoštolům, protože s něčím takovým se doposud nesetkali.......moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli...probouzet k životu mrtvé...uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Bylo nutné vědět, kdo jsou apoštolové ,tedy ti, které si Ježíš vybral z učedníků a jakou moc obdrželi, aby se na ně lidé obraceli. Stávají se pokračovateli Ježíše, vystupují v jeho moci, autoritě,v jeho jménu, nic z toho, co obdrželi nemají ze sebe, mají zodpovědnost vůči Němu. Evangelisté píší, že apoštolové byli velmi nadšení z moci, kterou měli, se kterou pomáhali lidem.....za 4) tuto milost obdrželi zcela zdarma. Bůh ji dává zdarma stejně i apoštolové mají dávat lidem tuto milost zdarma. Žádný ekonomický profit. Mt chce upozornit posluchače na neobyčejnost Mistra a zvlášť jeho službu osvobozování a uzdravování, křísení mrtvých. Bůh je přítomen skrze službu apoštolů stále mezi lidem, kterému pomáhá. Nepřišel Pán, aby se mu sloužilo, ale aby On sloužil. 
 
Proč dnes nevidíme takové projevy služby ? Ježíšova přítomnost na zemi byla opravdou dobou mimořádně silné milosti. Časem se mnohá obdarování jakoby vytratila. Už sv.Augustýn ve 4 .století se o tom zmiňuje. Dnes možná Pán působí jinak - zvnitřňování víry, vnímat Ježíše ve světě mnohými způsoby o kterých mluvil, rozvíjení dobrých vztahů, porozummění, harmonie, pokoje v rodinách a v různých společenstvích ve světě, určitě nám neubírá nic z darů a charismat ale, aby se stále rozvíjela božské dary víry,naděje a lásky.