Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký."

Zamyšlení :

Sv.Jan Zlatoústý připomíná, že Ježíš naplnil Zákon i Proroky, tak jak to řekl. I když je Ježíš obviňován, že je chce rušit. Ve skutečnosti plní oba 2 pilíře SZ Zákon i Proroky. 1) Pokud jde o Proroky, svými činy potvrdil všechno, co o něm předpověděli. Evangelista to vyjadřuje slovy:"Aby se splnilo, co řekli proroci." Prvotní církev rozpoznala,že se proroctví ve SZ naplnila právě na něm. Pokud by Ježíš nepřišel,nikdy by se neuskutečnila. 2) co se týká Zákona,druhého pilíře, tak ho naplnil především tím, že nepřekročil žádný jeho předpis. Tím, že naplnil všechny předpisy o tom svědčí i jeho slova Janovi Křtitelovi:"Je třeba, abychom splnili Boží vůli, nebo Židům říká "Kdo z vás mne může vinit ze hříchu ?" nebo učedníkům praví:" Kníže tohoto světa přichází.Proti mně však nezmůže nic." A Zákon naplnil i tím, že vyhlašoval další přikázání. Nesměřují ke zrušení,pak by to němělo smysl vyhlašovat ale k rozšíření a hlavně k jejich plnění. Dnešní zamyšlení jsme si vypůjčili od Jana Zlatoústého.