Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

Zamyšlení :

Dnes si připomínáme první z pěti kázání které Ježíš měl a to první začíná vyhlášením blahoslavenstvím. Když je spočítáme tak dojdeme k číslu 8. Podle toho se nazývají 8-ro blahoslavenství. Blahoslavený znamená šťastný člověk, který je chudý,vyzýval k tomu i náš otec arcibiskup ve včerejším pastýřském listě.Šťastný je kdo pláče, kdo je tichý kdo touží po spravedlnosti,kdo je tvůcem pokoje, kdo je pronásledován pro spravedlnost a kdo trpí kvůli Kristu. Abychom vstoupili do atmosféry blahoslavenství k tomu potřebujeme pokoru, bez ní to jaksi nepůjde. Když se na blahoslavenství podíváme, tak si všimneme, že jsou tu taková, jak píše sv.Ambož, která se dostavují po ráně osudu a pak jsou tu taková, která jsou plodem působení Ducha Sv. Prosme Ducha sv.aby nám posvítil aspoň na jedno z 8-mi,které je mi blízké, abych zakoušel blahoslavenství sám na sobě a byl jeho nositelem pro tento svět.