Slova svatého evangelia podle Jana.

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: „Žízním.“ Tak se mělo splnit Písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak sklonil hlavu a skonal. Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.

Rozjímání :

.......Dnešní památku ustanovil papež František v roce 2018 a má se vždy slavit po slavnost Ducha Sv.Chce tak naznačit vnitřní spojení s touto slavností. Duch sv.dal vznik církvi, jejímu živému organismu a Panna Maria, jenž stojí uprostřed shromáždění apoštolů na kterou sestupuje Duch Sv., je Matkou této církve. Chce se zdůraznit a osvětlit tajemství duchovního mateřství, které je obsahem slavené mše a dnešní památky. Ona není jen Ježíšovou matkou a není jen Božskou matkou ona je i matkou všeobecné a univerzální církve. Říkáme-li matkou církve, tak t.zn.že je matkou každého pokřtěného. Mariino mateřství se tak rozšiřuje na velké množství lidí. Jako Duch sv.dostal ve svém působení na starost celý svět, tak Maria rozšiřuje své mateřství na všechny Boží děti všech dob a časů. Ona se osvědčila v roli matky jedinečným způsobem jako matka Božího Syna.Proto ji Bůh dává duchovní mateřství ke všem Božím dětem. Ona byla spjata s Duchem sv.od samého počátku své existence. Je jeho nevěstou. A stejným způsobem je spjata s církví od samého počátku a proto je matkou této církve neustále oživované Duchem Svatým. Kde je Duch sv., tam je i Maria a kde je Maria, tam je i Duch sv.