Slavnost Seslání Ducha svatého – Vigilie

Evangelium – Jan 7,37-39

Potečou proudy živé vody.

Slova svatého evangelia podle Jana.

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl (dán), protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

.

.

.

Slavnost Seslání Ducha svatého - V den slavnosti

Sekvence

Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.

Přijď se svými dary zas,
otče chudých, mezi nás,
přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host,
žij nám v srdci pro radost,
pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout,
osvěž naši zprahlou pouť,
setři slzy z našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj
věrným srdcím, pamatuj
na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi
ubozí a ztracení,
kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy, stopy vin,
dej svou svěžest žíznivým,
vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej,
z lhostejnosti pomáhej,
odveď ze scestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás
dobrem naplňovat čas,
svými dary pomoz všem.

Uč nás, jak si zasloužit
šťastnou smrt. A dej nám žít
věčnou radost před Bohem.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.

Evangelium – Jan 15,26-27; 16,12-15

Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

Homílie

Nabízí se nám dnes mnohá zamyšlení o Duchu sv. Mezi mnohými názvy Božího Ducha, které jsme slyšeli, se mne letos dotýká, že Duch sv.je Oživovatel. 

Duch je zmiňován na začátku Bible při stvoření - vznášel se nad vodami všecho postupně oživuje a dává nový život. On činí zázrak života v tom pravém smyslu. Když opadly vody potopy, holubička se zelenou olivovou ratolestí se vrátila k Noemu, jenž je předobrazem Ducha sv.jenž přináší život. Prorok Ezechiel mluví o údolí suchých kostí ve svém proroctví. A když přijde Duch od Hospodina, najednou postupně se kosti shlukují,potahují kůží a ožívají až ožije úplně celý člověk. 

On stojí na počátku početí Božího Syna. Anděl říká Marii, moc nejvyššího tě zastíní. Tou mocí Nejvyššího je Duch sv.,jenž působí zázrak početí. Ale ještě před Ježíšem Duch sv.způsobil početí Panny Marie, která byla uchráněna dědičné viny a tak Duch sv. v ní působil bez jakékoliv zábrany. Vzpomeňme na Ježíše, žena trpící krvotokem se dotkne ze zadu jeho roucha. Je uzdravena, Ježíš poznal, že z něho vyšla síla a uzdravila ženu. To byl Duch svatý onou silou. Působil v každém Ježíšově zázraku. Duch sv. byl skrytým Bohem v Ježíšovi.  Včera jsme v evangeliu vigílie slyšeli jak Ježíš mluví, bychom se z něj napili a pak z našeho nitra potečou prody živé vody.To mluvil o Duchu sv.Ovšem Duch ještě v té chvíli nebyl dán, protože Ježíš nebyl oslaven. Ježíš ale je již oslaven. Byl vzkříšen jak říká písmo Otcovou slávou. Tou slávou je Duch svatý. Takže Duch sv. stál při početí a Duch sv.vkřísil Ježíše . Všechno v něm ožilo a žije již trvalým způsobem. 

A nyni je Duch sv.připraven přijít i k nám, aby nás oživil. Sv.Jan píše ve včerejším evangeliu, že Ducha dostávají ti, kteří uvěřili v Ježíše  v jeho oslavení. A my jsme uvěřili v Ježíše , uvěřil jsme v jeho vzkříšení a proto v této víře dostáváme Ducha svatého dnes o Letnicích. Bůh jeho vylití slíbil na každé lidské tělo. Nikdo není vyloučen z tohoto daru Ducha. Dnes přichází k nám , přichází i ke mně, aby mne oživil a aby me oživoval. Je velmi bohatý a velmi plodný . Jak za malý okamžik budeme vyznávat je Pán a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Tak oslavujme Ducha svatého oživovatele všeho, dárce života, oslavujme jej....neboť člověk nikdy nestvoří život, ani jediné zrnka obilí nedokáže oživit....oslavujme toho, který to dokáže a který dokáže oživovat nás v srdci, v duši, v těle, v rozumu, ve smyslech, ve vztazích, ve víře, v naději, v božské lásce. Nauč nás Otce znát i jeho Syna milovat a v tebe Duchu svatý zas, důvěřovat v každý čas. AMEN