Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

II. Janovo blahořečení a svatořečení


Žádost o kanonizaci
První oficiální žádost o Janovu kanonizaci byla připravena v Olomouci roku 1949,
ale policie právě nově vzniklého totalitního režimu v ČSR ji zabavila.
Další žádosti jsou pak až z roku 1980, kdy biskupové z Olomouce a Katovic spo-
lečným listem žádají na Kongregaci pro svatořečení v Římě o znovuzavedení pro-
cesu kanonizace blahoslaveného Jana Sarkandra, který sbližuje český a polský
národ a jistě přispěje k většímu porozumění mezi křesťany katolického a evange-
lického vyznání.
O něco delší je list z 9. března téhož roku, v němž se katovická diecéze obrací na
papeže Jana Pavla II. s prosbou, aby přistoupil ke svatořečení moravské-
ho a polského patrona zpovědi. Povzbudivou pohnutkou je pořádání společných
poutí v poslední době. Kromě národních pohnutek se svatořečení může stát novým
podnětem k překonání staleté nedůvěry mezi katolíky a protestanty a jistě přispěje,
jak už bylo řečeno v dřívějším listě, ke konkrétnímu sblížení polského a českého
národa.
Z Říma přišla kladná odpověď zveřejněním výnosu o znovuzavedení kauzy ka-
nonizace blahoslaveného Jana Sarkandra dne 31. července 1981. Nejdůležitější
podmínkou bylo schválení alespoň jednoho zázraku na jeho přímluvu.
Tímto zázrakem bylo rychlé, úplné a trvalé uzdravení P. Karola Pichy, římskokato-
lického faráře ze Skočova, rodiště Sarkandrova v dnešním Polsku, po akutním zá-
nětu slinivky břišní, zánětu žlučníku a pobřišnice s komplikacemi výronu pohrud-
nice v rámci pooperačního průběhu, což nastalo v cieszynské nemocnici v červnu
roku 1979. Když příbuzní a farníci byli o tak těžkém stavu P. Karola informováni,
začali se modlit k Bohu na přímluvu blahoslaveného Jana Sarkandra za jeho uzdra-
vení. Každodenně po mši svaté probíhala novéna před oltářem blahoslaveného
a po jejím ukončení započala ihned druhá. Patnáctý den po operaci nastalo náhlé
a rychlé uzdravení. Pacient byl propuštěn z nemocnice a mohl se vrátit ke své pas-
torační činnosti.
MUDr. T. Jarosz, lékař, který nemocného operoval a pečoval o něj, k tomu ve
svém svědectví pro lékařskou radu příslušné římské Kongregace uvádí:
„Nemocného přijali do nemocnice 3. června 1979 pět minut před půl pátou ranní
a v devět hodin téhož dne se podrobil operaci. Diagnóza nemoci zněla na zánět
slinivky se zánětem žlučníku, žlučovými kameny a difuzním zánětem pobřišnice,
zánětem dolního plicního laloku vlevo a zánětem levé plíce. Byl to velmi těžký stav.
Členové komise se zajímali kromě popisu nemoci o barvu nemocné slinivky, veli-
kost jejího poškození, charakter tekutiny v plících a v dutině břišní. Padaly otázky
především na přesný průběh operace a celý průběh léčby s hodinovou přesností.
Na ní je vidět nejlépe, jak došlo k náhlému vyléčení i přes komplikace s vysokou
horečkou a třesavkou. Zdůraznil jsem, že od počátku pobytu v nemocnici byl
nemocný patnáct dnů ve stavu ohrožení, když vtom najednou přišla úleva a potom
už jen po doléčení a krátkém pozorování mohl 16. července odejít z nemocnice bez
pomoci, sám po vlastních nohou.“
Můžeme se být jisti, že tak jako se moc Janovy přímluvy ukázala v uvedeném pří-
padě, trvá a bude trvat i nadále: „Svatý Jene Sarkandře, přimlouvej se za nás,
za posílení naší víry, za naše nemocné, ale také za mocné tohoto světa, aby vždy
činili jen dobro!“


Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

Úmysl dnešní modlitby:

Za brzké blahořečení kandidátů z olomoucké arcidiecéze:
arcibiskupa A. C. Stojana, P. Antonína Šuránka, salesiána P. Ignáce Stuchlého
a Aničky Zelíkové..
.
......
Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.


.