Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

II. Janovo blahořečení a svatořečení

Igne me examinasti. Protříbil jsi mě ohněm. (Žalm 17,3)

Přípravy na blahořečení
Mučedník Jan Sarkander dostal nejprve titul „blahoslavený“. Co to znamená? Tento
čestný titul dáváme v Církvi těm, u nichž bylo náležitě prokázáno, že zemřeli v opráv-
něné pověsti svatosti a jejichž veřejná úcta je dovolena na určitém území. Je-li tato úcta
přikázána, získává takto poctěný titul „svatý“.
Jan Sarkander byl zbožnými lidmi uctíván hned po smrti. Kdo jako první přiložil ruku
k dílu, aby byl prohlášen za blahoslaveného, byl olomoucký biskup Wolfgang hrabě
Schrattenbach (1711–1738). Pověřil veškerým jednáním v té věci jednoho opata v Římě.
Roku 1715 se tam konala o možnosti blahořečení Jana Sarkandra porada. Městská rada
v Olomouci prosila roku 1728 biskupa, aby záležitost urychlil a dovedl ke šťastnému
konci. Poukazovala na to, že zásluhy, ctnosti i zázraky prokázaly svatost Sarkandrovu
a že jeho blahořečení bude Olomouci a celému křesťanstvu jen ke cti. Z řad lidu rovněž
mnozí podporovali biskupovy snahy a sdělovali, že jejich prosby byly na přímluvu Jana
Sarkandra vyslyšeny. Leč k cíli byla cesta ještě daleká a velmi obtížná. Z dalších bisku-
pů věnoval pozornost blahořečení Jana Sarkandra kardinál Troyer (1745–1758).
Za něho roku 1750 začal apoštolský proces v Římě. Příslušná soudní komise zasedala
od 24. listopadu 1750 do 28. srpna 1851 celkem 136krát. Teprve 6. května 1860 – 240
let po smrti a po vysvětlení a odstranění všech nejasností – bylo dosaženo cíle a Jan Sar-
kander prohlášen za blahoslaveného. Stalo se tak na slavnosti u svatého Petra v Římě.
Po přečtení papežova rozhodnutí se zpíval hymnus Te Deum (Bože, chválíme Tebe).
Za zpěvu byl odhalen závoj, jímž byl dosud zastřen obraz nového blahoslaveného.
Slavnostní vyzvánění a salvy z Andělského hradu oznamovaly tento úkon celému měs-
tu Římu. V bazilice byly zavěšeny dva obrazy, znázorňující dvě uzdravení na přímluvu
blahoslaveného Jana Sarkandra.
Věnujme pozornost aspoň jednomu z nich. Osmiletý hoch Jan Kimmel trpěl po dvě léta
zděděnou pakostnicí. Měl nohy po kolena oteklé. Rodiče pro svou chudobu nemohli
vyhledávat lékařkou pomoc. Proto přinesli hocha do Olomouce k Sarkandrovu hrobu,
aby tam prosili o uzdravení. S velkými obtížemi se pak dostali na Svatý Kopeček, kde
přenocovali. V noci hošíkovi tak nohy otekly, že jej druhého dne do Olomouce museli
nést. Matka přijala svaté svátosti u Panny Marie Sněžné, načež zanesla chlapce do Sar-
kandrovy mučírny. Položila jej na lavici a byla vroucně přítomna na mši svaté. Po mši
svaté hoch s radostí prohlásil, že již může chodit. Oteklina zmizela a hoch celou cestu
domů vykonal bez bolestí. Protokol o tom je v olomouckém svatomichalském archivu,
folio 715–774.Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

Úmysl dnešní modlitby:

Za nemocné, trpící a osamělé.......Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.


.